29 czerwca odbyło się XXXI posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023.

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawach: wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Podlaskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Podlaskie” Sp. z o.o.

 

Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki w swoim sprawozdaniu z prac między sesjami poinformował m.in. że:

 • 18 czerwca po raz kolejny ogłoszono przetarg na „Remont budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu”. Termin składania ofert upływa w dniu 6 lipca. Poprzedni przetarg unieważniono z uwagi na to, że najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia o 553 813,79 zł. Weryfikacja możliwości finansowych Gminy wykazała, że Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia o powyższą wartość
 • 19 czerwca na zaproszenie Pani Moniki Florczuk, uczestniczył w otwarciu punktu rehabilitacji przy ul. Mickiewicza w Ciechanowcu
 • 21 czerwca na konkurs Inicjatyw Kulturalnych w Gminie Ciechanowiec wpłynęło 9 zgłoszeń. Do realizacji wybrano 7 inicjatyw, które będą realizowane w okresie sierpień – październik. Łączna kwota dofinansowań 23 100 zł, dotacja na realizację inicjatyw pochodzi z Narodowego Centrum Kultury, program Dom Kultury +
 • 22 czerwca w wyniku postępowania na zamówienie publiczne na zadanie pn. „Remont budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Łempice” wpłynęła 1 oferta na kwotę 984 000 zł. W dniu 28 czerwca unieważniono przetarg, ponieważ oferta złożona w postępowaniu znacznie przewyższała kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania
 • 23 czerwca delegacja Gminy Ciechanowiec uczestniczyła w uroczystościach 80. rocznicy zbrodni sowieckiej w lesie koło Zabłudowa. W hołdzie pamięci pod pomnikiem w miejscu tragedii, złożono kwiaty i zapalono znicze
 • Od 23 czerwca rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się samodzielnie. Udział w wywiadzie prowadzonym przez rachmistrza jest obowiązkowy
 • 24 czerwca w Urzędzie Gminy Sokoły odbyło się kolejne spotkanie członków partnerstwa Ziemia Wysokomazowiecka. W spotkaniu udział wzięli: Magdalena Kondraciuk, Anna Czapkowska, Wojciech Puchaczewski. Na spotkaniu prowadzono warsztaty nt. definiowania kierunków działań w ramach strategii terytorialnej. Zwrócono również uwagę na potrzebę retencji mającą na celu ograniczenie suszy i zmniejszenie zagrożenia powodziowego
 • 25 czerwca w wyniku drugiego naboru na stanowisko Dyrektora żłobka miejskiego w Ciechanowcu wpłynęła 1 oferta. Kandydat nie spełnia jednak obligatoryjnych wymagań ustawy - ogłoszony kolejny nabór
 • 25 czerwca ukończono prace nad wnioskiem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec, wnioskowana kwota - 67 485 zł
 • 27 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie klubu seniora z poświeceniem pomieszczeń w budynku hali sportowej przy ul. 11 Listopada
 • 27 czerwca na terenie dawnego ośrodka wypoczynkowego odbyło się wydarzenie kulturalno - artystyczne „Noc Świętojańska”
 • 28 czerwca w wyniku ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Koce-Schaby - Kobusy” wpłynęły 3 oferty. Trwa weryfikacja ofert
 • 28 czerwca został zaakceptowany wniosek, złożony przez Gminę na utworzenie, remont i wyposażenie Klubu Seniora w Wojtkowicach Starych ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Całkowity koszt zadania 387 058 zł. Kwota dofinansowania 200 000 zł, środki własne - 187 058 zł
 • 28 czerwca odbyło się spotkanie z potencjalnym inwestorem zainteresowanym zakupem części działki przy targowisku miejskim przy ulicy Sienkiewicza (obecny plac parkingowy). Miałby tam powstać park handlowy
 • 28 czerwca uczestniczył w oficjalnym oddaniu do użytku zmodernizowanego Oddziału Pediatrii w szpitalu w Wysokiem Mazowieckiem
 • 28 czerwca odbyło się spotkanie w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, Delegatura w Suwałkach, w sprawie konsultacji wniosku do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na przebudowę budynku oświatowego w miejscowości Koce Schaby ze zmianą funkcji na pomieszczenia związane z opieką społeczną pod nazwą „Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne” wraz z przystosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych, niezbędną infrastrukturą techniczną, wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu. W ramach projektu przewiduje się opiekę dla osób niepełnosprawnych w ramach dziennego pobytu oraz dla osób niepełnosprawnych w ramach pobytu całodobowego. Wartość projektu to około 2,5 mln zł. Termin złożenia wniosku 30 czerwca.

 

Porządek obrad obejmował podjęcie uchwał w sprawach: zmian w budżecie gminy na 2021 rok, wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Podlaskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Podlaskie” Sp. z o.o. oraz rozpatrzenia skargi Pana M. Z. na działalność Burmistrza Ciechanowca. Podczas sesji została przedstawiona zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w 2020 roku.