30 września odbyło się XXXIII posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023.

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawach: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu oraz upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki w swoim sprawozdaniu z prac między sesjami poinformował m.in. że:

 • 27 sierpnia odbyło się otwarcie drogi w Ciechanowczyku. Wartość inwestycji wyniosła 291 614,28 zł z czego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 174 230,57 tys. zł.
  Drugie otwarcie tego dnia dotyczyło ul. Kuczyńskiej w Ciechanowcu, drogi nr 323. W tym przypadku wartość inwestycji to 205 520,56 zł, zaś dofinansowanie ze środków ww. Funduszu - ponad 120 434,14 zł.

 • W dniach 28 – 29 sierpnia gościliśmy w Ciechanowcu delegację z Pińczowa, podczas której podpisano porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy gminami.

 • 30 sierpnia ogłoszono zapytanie ofertowe na zadanie po nazwą „Przystosowanie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu”.  Oferty nie wpłynęły.

 • Od 1 września w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu można zapłacić kartą płatniczą. Gmina Ciechanowiec dołączyła do programu Polska Bezgotówkowa, który ma na celu upowszechnienie i promocję obrotu bezgotówkowego również w sektorze publicznym.

 • 3 września ogłoszono postepowanie przetargowe na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Koce-Schaby – Kobusy”. Termin składania ofert upłynął w dniu 20 września br. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 421.539,45 zł firmy KONKRUSZ Konrad Wyszyński z miejscowości Stare Warele. Ofertę wybrano do realizacji.

 • 3 września  Spotkanie w Pobikrach w sprawie lokalizacji Zakładu Opiekuńczo Leczniczego.

 • 9 września  Starosta Wysokomazowiecki wydał decyzje na budowę stacji LPG przez Polską Spółkę Gazowniczą. Po wybudowaniu stacji będzie możliwe przyłączanie się do sieci.

 • 10 września Podpisano umowę na realizację zadania pod nazwą: „Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ciechanowiec”. Wykonawcą jest Joanna Sanik z Białegostoku – umowa na kwotę11.000,00 zł.

 • 10 września ogłoszono zapytanie ofertowe na dostawę artykułów wyposażenia sal do żłobka oraz dostawę i montaż rolet wewnętrznych i moskitier w ramach projektu Maluch + oraz w ramach środków własnych. Umowy z wykonawcami zostały podpisane na ogólną kwotę 45 601,29 zł

 • 10 września odbyło się symboliczne przekazanie sprzętu i strojów ludowych kupionych w ramach realizowanego przez Gminę Ciechanowiec zadania „Tradycja może być nowoczesna!”. Łączny koszt poniesionych wydatków to: 19 225,53 zł, z czego 9 612,76 zł stanowi dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Podlaskiego.

 • 11 września W Ciechanowcu na Placu Ks. Krzysztofa Kluka przed Kościołem Trójcy Przenajświętszej odbyły się Dożynki Diecezjalne.

 • 14 września odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Bujenka oraz OSP Winna

 • 14 września nastąpił odbiór końcowy robót budowlanych dotyczących inwestycji „Przebudowa parteru budynku Szkoły Podstawowej przy ul. 11 Listopada 5 w Ciechanowcu w celu dostosowania do możliwości utworzenia żłobka”.

 • 16 września ogłoszono zapytania ofertowe: "Dostawa cateringu/wyżywienia dla dzieci do lat 3 będących pod opieką żłobka przy ulicy 11 Listopada 5, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu opieki „Maluch +” oraz w ramach  środków własnych budżetu gminy”. W wyniku rozstrzygnięcia zapytania wyżywienie dla dzieci zapewni stołówka przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu.

 • 16 września wszczęto postępowanie przetargowe na zadanie pn.: Dostawa wraz z montażem opraw i urządzeń oświetlenia ulicznego w mieście Ciechanowiec. Termin składania ofert upływa 1 października.

 • 16 września ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie i przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części miasta Ciechanowiec: obszar Starego Miasta, obszar Polek, obszar ulic Drohickiej, Wierzbowej, Mickiewicza, Szkolnej i Kazimierza Uszyńskiego. Termin składania ofert upływa w dniu 8 października.

 • 16 września ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę/przebudowę bezpiecznych przejść dla pieszych na drogach gminnych w mieście Ciechanowiec. Termin składania ofert upłynął 24 września. Wpłynęły 2 oferty. Na kwotę 602 454 zł oraz 221 400 zł.

 • 20 września podpisano umowę na nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej do celów oświetlenia drogowego z firmą ENERGO – TERM Radosław Ostrowski z Wysokiego Mazowieckiego: Wojtkowice Dady na kwotę 3 800 zł oraz  ul. Uszyńska w Ciechanowcu na kwotę 2 230 zł.

 • 21 września Ogłoszono zapytanie ofertowe: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. "Budowa windy dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa otworów zewnętrznych w budynku szkoły – etap II". Termin składania ofert upłynął w dniu 23 września. Wpłynęły 3 oferty. Na kwotę 20 900 zł, 8 400 zł i 7 000 zł. Ofertę na kwotę 7000 wybrano do realizacji.

 • 21 września w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu Centra Opiekuńczo – Mieszkalne Gmina Ciechanowiec otrzyma 2 417 798,60 zł. Realizacja zadania zakłada przebudowę budynku oświatowego w miejscowości Koce-Schaby ze zmianą funkcji na pomieszczenia związane z opieką społeczną pod nazwą „Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne” wraz z przystosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych, niezbędną infrastrukturą techniczną, wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

 • 23 września ogłoszono postępowanie przetargowe na zadanie pn.: Likwidacja barier architektonicznych przy budynku Przedszkola w Ciechanowcu poprzez montaż pionowej platformy dla niepełnosprawnych z wymianą nawierzchni ciągów komunikacyjnych. Termin składania ofert upływa w dniu 8 października br.

 • Trwają prace nad przygotowaniem kolejnego wniosku na: „ Budowę instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu” wraz ze studium wykonalności do II etapu naboru.

 • 25 września odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Kozarze

 • 26 września odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Radziszewo Króle oraz zebranie sołeckie w Skórcu

 • 27 września odbyło się spotkanie z kadrą żłobka i z rodzicami.

 • 27 września ogłoszono zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Koce-Schaby – Kobusy”. Wpłynęły 3 oferty. Trwa weryfikacja złożonych ofert.

 • 28 września  po raz kolejny ogłoszono zapytanie ofertowe na: „Przystosowanie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu”. Termin składania ofert upływa w dniu 1 października.

 • 29 września dostarczono i uruchomiono urządzenie Fortigate. Jest to urządzenie służące do zabezpieczenia elektronicznych danych w Urzędzie Miejskim. Wykonawcą zadania  jest firma MS-IT Miłosz Sękala z Katowic. Kwota brutto: 23 200,00 zł.

 • 30 września zaplanowano odbiór drogi w Wojtkowicach-Glinnej.

Burmistrz omówił także informację o stanie realizacji inwestycji zaplanowanych na 2021 rok.

 

Porządek obrad obejmował podjęcie uchwał w sprawach: zmian w budżecie gminy na 2021 rok, zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego o powierzchni 80 m2 położonego w budynku zlokalizowanym w Wojtkowicach Starych 9, usytuowanego na działce o nr ewidencyjnym 42, ze Stowarzyszeniem na rzecz osób niepełnosprawnych „Natura”.