10 listopada odbyło się XXXV posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023.

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawach: określenia stawek podatków, ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ciechanowca i ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnym i przewodniczącym jednostek pomocniczych oraz likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu” w celu przekształcenia go w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialności

Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki w swoim sprawozdaniu z prac między sesjami poinformował m.in. że:

 • 29 października firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. z Wysokiego Mazowieckiego zakończyła prace przy zadaniu inwestycyjnym polegającym na rozbudowie odcinka drogi gminnej Nr 108870B we wsi Czaje-Wólka o dł. 0,9475 km.
 • 29 października firma Drogowa „MARCIN GRYKO” z m. Sowlany zakończyła prace przy przebudowie i budowie drogi gminnej – ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu
 • 3 listopada dokonano otwarcia ofert w prowadzonym przez Gminę Ciechanowiec postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Dostawę wraz z montażem opraw i urządzeń oświetlenia ulicznego w mieście Ciechanowiec” w zakresie wymiany 302 szt. opraw oświetlenia ulicznego na LED – wpłynęło trzy oferty.  Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Wykonawcę – ADKOP Adam Obrycki z Giełczyna za cenę brutto 392.985,00 zł. Planowane podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą 16 listopada 2021 r.
 • 5 listopada odbył się Zjazd Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, na którym wybrano nowy zarząd.
 • 5 listopada złożono wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR". Wnioskowana kwota 90.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup 25 laptopów.
 • 8 listopada dokonano otwarcia złożonych 2 ofert – w ramach zapytania na udzielenie zamówienia pn. „Dostawa wraz z montażem opraw i urządzeń oświetlenia ulicznego w mieście Ciechanowiec – etap II” Z uwagi na wartość najkorzystniejszej oferty, która przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - przetarg został unieważniony.
 • 9 listopada dokonano otwarcia złożonych 2 ofert – w ramach zapytania na udzielenie zamówienia pn. „Dostawa wraz z montażem opraw i urządzeń oświetlenia ulicznego w mieście Ciechanowiec”  Z uwagi na wartość najkorzystniejszej oferty, która przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - przetarg został unieważniony
 • 9 listopada zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na realizację usług polegających na konserwacji i bieżących naprawach oświetlania ulicznego i drogowego znajdującego się wzdłuż dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie Gminy Ciechanowiec w 2022 r.
 • Z otrzymanej z Województwa Podlaskiego dotacji na zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP, strażakom z jednostki Ciechanowiec zostały zakupione przewody hydrauliczne do sprzętu hydraulicznego "Lukas" i opryskiwacz spalinowy. Łączna wartość zakupionego sprzętu wynosi 11 510,00 zł Kwota dofinansowania - 10 000,00 zł. Środki z budżetu gminy - 1 510,00 zł.
 • 10 listopada w dniu dzisiejszym w wyniku rozstrzygniętych postępowań przetargowych zostaną podpisane umowy z firmą Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystość” Spółka Jawna z Wołomina na realizację dwóch zadań inwestycyjnych na „Rozbudowę drogi gminnej – ul. Spółdzielcza w miejscowości Ciechanowiec” na kwotę 3.382.930,93 zł i na „Rozbudowę drogi gminnej – ul. Armii Krajowej w miejscowości Ciechanowiec” na kwotę 2.467.054,29 zł.
 • od 7 listopada 2021 r. wydawane są nowe dowody osobiste (dostosowane do wymogów Unii Europejskiej) z odciskami palców właściciela i elektronicznym podpisem osobistym zapisanym w warstwie elektronicznej dowodu osobistego oraz wizerunkiem posiadacza i graficznym odwzorowaniem podpisu
 • 11 Listopada odbędą się uroczystości miejskie Narodowego Święta Niepodległości.
 • W dniach 20 – 27 listopada w Ciechanowcu będzie stacjonował 16 Pułk Logistyczny z Elbląga. Wojsko bazować będzie na Stadionie, terenie przy hali sportowej przy ul. 11 Listopada 5 oraz na placu przy kościele Trójcy.

Porządek obrad obejmował podjęcie uchwał w sprawach: zmian w budżecie gminy na 2021 rok, obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec, określenia stawek podatku od nieruchomości, określenia stawek podatku od środków transportowych, ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ciechanowca, ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Ciechanowcu, ustalenia zasad i wysokości diet przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Ciechanowiec,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r., uchwalenia „Programu Współpracy w 2022 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu” w celu przekształcenia go w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.