21 grudnia odbyło się XXXVI posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023.

Podczas sesji radni podjęli m. in. uchwały w sprawach: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2022-2037, uchwalenia budżetu Gminy Ciechanowiec na rok 2022, zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2022 rok oraz utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora w Wojtkowicach Starych.

Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki w swoim sprawozdaniu z prac między sesjami poinformował m.in. że:

 • 10 listopada w wyniku rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, podpisano z firmą Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystość” Spółka Jawna z Wołomina umowy na realizację rzeczową dwóch inwestycji drogowych, przewidzianych do realizacji w 2022 roku. Nowe nawierzchnie zyskają ulice Spółdzielcza i Armii Krajowej w Ciechanowcu. Oba zadania inwestycyjne uzyskały dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Podpisane umowy dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych na łączną kwotę ponad 5,8 mln złotych.
 • 11 listopada odbyły się uroczystości  miejskie Narodowego Święta Niepodległości.
 • 15 listopada w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem samorządowcy z powiatu wysokomazowieckiego odebrali z rąk podlaskich parlamentarzystów symboliczne czeki na prawie 78 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Najwyższe dofinansowanie otrzymała gmina Ciechanowiec: 10,8 mln złotych na zagospodarowanie terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji nad Zalewem w Ciechanowcu wraz z modernizacją Stadionu Miejskiego oraz na inwestycje wodno-kanalizacyjne - 2 456 200 zł .
 • 19 listopada w wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego wyłoniono Wykonawcę do zrealizowania zadania pn. „Konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Ciechanowcu na lata 2022-2023”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „MADO” Andrzej Mróz z Kosowa Lackiego na kwotę 3.800,00 zł brutto miesięcznie.
 • 19 listopada ogłoszono zapytanie ofertowe na zadanie pn: „Zakup laptopów dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu’’. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
 • 22 listopada zakończone zostały prace związane z realizacją zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gminy Ciechanowiec". Łącznie wykonawca odebrał 122,24 Mg.Z.
 • 24 listopada do Ministra Rozwoju i technologii za pośrednictwem Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości złożono wniosek  na kwotę 3 000 000 zł o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowania zadania polegającego na objęciu przez Gminę Ciechanowiec udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.
 • 25 listopada na placu przy kościele Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu można było z bliska zobaczyć sprzęt wojskowy 16. Pułku Logistycznego z Elbląga oraz 16. Dywizji Zmechanizowanej.
 • 25 listopada odbył się odbiór robót budowlanych związanych z wykonaniem remontu ogrodzenia Cmentarza Ewangelickiego. Łączny koszt inwestycji to 40.930,00 zł.
 • 26 listopada odebrane zostały prace budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. Zagospodarowanie placu wokół budynku Przedszkola w Ciechanowcu, wartość zadania - 167.601,95 zł.
 • 30 listopada Ogłoszono przetarg na zadanie pn: „Remont budynku oświatowego ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby utworzenia Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Kocach Schabach wraz z zagospodarowaniem terenu”. Termin składania ofert upływa 22 grudnia.
 • 30 listopada dokonano odbioru prac związanych z realizacją zadania „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej do celów oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciechanowiec w ul. Uszyńskiej” przez firmę INSBUD Sylwia Olszewska z siedzibą w Giełczynie - koszt rzeczowej realizacji 111.315,00 zł.
 • 6 grudnia ogłoszono przetarg na "Dostawę oleju opałowego lekkiego na potrzeby Gminy Ciechanowiec i jej jednostek organizacyjnych w roku 2022". Wpłynęło 3 oferty. Trwa ich weryfikacja.
 • 7 grudnia w wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego w dniu 7 grudnia podpisana została umowa z firmą ADKOP Adam Obrycki z Giełczyna, na realizację zadania pn.: „Dostawa wraz z montażem opraw i urządzeń oświetlenia ulicznego w mieście Ciechanowiec”, na kwotę 392.985,00 zł brutto.
 • 7 grudnia w wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego wyłoniono Wykonawcę na 2022 r. zadania pn.: „Realizacja usług polegających na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ciechanowiec wraz z zapewnieniem im miejsca w schronisku”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Gabinet Weterynaryjny Paweł Nieciecki z Kłoczewa na kwotę 2.268,00 zł brutto za 1 psa.
 • 7 grudnia w wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego podpisana została z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „EL-M” Marcin Mróz z Kosowa Lackiego, umowa na realizację zadania pn.: „Dostawa wraz z montażem opraw i urządzeń oświetlenia ulicznego w mieście Ciechanowiec – etap II” na kwotę 152 519,70 zł.
 • 9 grudnia Została podpisana umowa z Wojewodą Podlaskim na utworzenie  Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Kocach-Schabach. W ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu Centra Opiekuńczo – Mieszkalne Gmina Ciechanowiec otrzyma 2 417 798,60 zł.
 • 10 grudnia opublikowano „Listę wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania - I nabór" w ramach Konkursu „Cyfrowa Gmina". Wniosek gminy Ciechanowiec został zweryfikowany pozytywnie i przyznano nam dofinansowanie w kwocie: 254 820 zł. Dotacja zostanie przeznaczona na modernizację systemów informatycznych i zakup sprzętu do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.
 • 10 grudnia odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanych odcinków dróg: drogi wojewódzkiej w Nowodworach oraz dróg gminnych w miejscowościach Czaje-Wólka oraz Dąbczyn, a także ul. Sienkiewicza w Ciechanowcu.
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim wykonało zadanie pn.: „Utrzymanie zbiornika wodnego w Ciechanowcu – usunięcie roślinności z czaszy zbiornika wraz z konserwacją odcinka starorzecza”.
 • 14 grudnia ogłoszono  nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Klubu „Senior +” w Ciechanowcu i Wojtkowicach Starych. Termin składania ofert upływa dnia 27 grudnia 2021 r.
 • 15 grudnia ogłoszono zapytanie ofertowe na „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do zbiorników samochodów użytkowanych przez Urząd Miejski w Ciechanowcu i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Ciechanowiec w 2022 r.". Termin składania ofert upływa 23 grudnia.
 • Trwa proces podpisywania umów z grantobiorcami – osobami fizycznymi w ramach projektu „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Ciechanowiec”.
 • 17 grudnia ogłoszono zapytanie ofertowe na „Wykonywanie zadań służby BHP (kompleksowa obsługa) oraz zadań PPOŻ na rzecz jednostek organizacyjnych gminy Ciechanowiec w 2022 r." Termin składania ofert upływa 28 grudnia 2021 r.
 • Trwają prace budowlane wraz z budową wiat handlowych na targowisku miejskim przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowcu.
 • Dobiegają końca prace remontowe zadania „Przystosowanie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu”.
 • Jutro (22 grudnia) w ramach akcji „Murem za polskim mundurem” zostanie przekazanych 250 paczek dla żołnierzy wojska polskiego stacjonujących na granicy wschodniej. W przygotowanie paczek zaangażowane było Stowarzyszenie Rodzina w Ciechanowcu, Urząd Miejski w Ciechanowcu oraz wszyscy mieszkańcy biorący udział w konkursie na ozdoby choinkowe.
 • W wigilię 24 grudnia Urząd Miejski w Ciechanowcu będzie czynny do godziny 12:00, z kolei 27 grudnia Urząd Miejski będzie nieczynny – dzień wolny w zamian za święto 25 grudnia przypadające w sobotę.

Porządek obrad obejmował podjęcie uchwał w sprawach: zmian w budżecie gminy na 2021 rok, uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2022-2037, uchwalenia budżetu Gminy Ciechanowiec na rok 2022,  zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2022 rok,  zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ciechanowiec na lata 2022-2025, utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora w Wojtkowicach Starych, wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zmiany uchwały nr 87/XIV/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10 października 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec, zmiany uchwały Nr 262/XXXV/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Ciechanowcu, zmiany uchwały Nr 263/XXXV/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Ciechanowiec, stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności.