27 maja w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu odbyło się XLI posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023.

Podczas sesji Rady Miejskiej, radni zgodnie i jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi Ciechanowca na początku wotum zaufania, następnie absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

 

Radni przed głosowaniem, zapoznali się z Raportem o stanie gminy Ciechanowiec za 2021 rok, ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy, sprawozdaniem finansowym oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej.

 

Przedłożony szczegółowy Raport o stanie gminy umożliwił radnym wgląd w sytuację gospodarczą i społeczną Ciechanowca i poddanie jej obiektywnej, opartej na faktach, ocenie. Należy pamiętać, że ubiegły rok obarczony był ograniczeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Na administracji samorządowej spoczęły nowe zadania i problemy dotyczące miejskich jednostek organizacyjnych, związane z ochroną zdrowia oraz organizacją pracy w nietypowych warunkach. Dla samorządów to był czas ciężkiej próby, ale również okazja do wykazania się kreatywnością i wprowadzenia usprawnień w wielu obszarach.

 

Burmistrz Eugeniusz Święcki podziękował za udzielone absolutorium i zaznaczył, że jest to efekt doskonałej współpracy z rządem i samorządami wyższych szczebli oraz sukces wielu osób i podmiotów, pracowników urzędu, w tym także mieszkańców miasta i gminy. Podziękował również Przewodniczącemu Rady Miejskiej Markowi Karolewskiemu oraz radnym Rady Miejskiej za współpracę. Jednocześnie wyraził nadzieję na dalsze, owocne współdziałanie.

 

Porządek obrad obejmował podjęcie uchwał w sprawach: udzielenia Burmistrzowi Ciechanowca wotum zaufania; zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za 2021 rok; udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ciechanowca za 2021 rok; zmian w budżecie gminy na 2022 rok, zmiany uchwały Nr 89/XVIII/12 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Ciechanowca”, zasad udzielania stypendiów uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Ciechanowiec”, wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Ciechanowiec, pozostawienia petycji bez rozpatrzenia oraz ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.

 

sesja