Gmina Ciechanowiec uzyskała 1 623 873,11 zł dofinansowania do projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec”. Projekt realizowany jest od 1 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych.

 026

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla 70 osób (39 kobiet i 31mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących Gminę Ciechanowiec.

 

Zaplanowane zadania to:

  • Utworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagająco- pielęgnacyjnego
  • Klub Seniora w Czaje Wólce dla 15 osób
  • Klub Seniora w Malcu dla 15 osób
  • Usługi na rzecz wsparcia rodzin z problemami wychowawczo-opiekuńczymi
  • Dwa mieszkania chronione wspierane

 

Wartość projektu wynosi 1 709 340,15 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE 1 623 873,11 zł.