Podpisanie umowy na przebudowę drogi wewnętrznej odcinek boczny ul. Czyżewskiej o łącznej długości 107 m

30 listopada Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki i Skarbnik Gminy Jadwiga Koc podpisali umowę na realizację zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 1381/2 w miejscowości Ciechanowiec” w formule zaprojektuj i wybuduj.

Wartość kontraktu wynosi 364 184,55 zł. Wykonawcą inwestycji jest Budownictwo Inżynieryjne Piotr Jarząbek z Zambrowa. Planowany termin zakończenia robót wyznaczono na 31 października 2024 r.

 

W ramach zadania przewiduje się przebudowę drogi gminnej wewnętrznej o łącznej długości 107 mb. Odcinek objęty opracowaniem ma swój początek w km 0+000 na granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 690 a koniec opracowania przyjęto w km 0+107. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie: nawierzchni z kostki betonowej, podsypki cementowo-piaskowej, wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi, przebudowy kolizji z siecią wodociągową, wykonanie oznakowania pionowego.

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu