30 tys. złotych na zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Skórzec

Sejmik województwa podlaskiego podczas posiedzenia 25 marca przyjął uchwałę, dzięki której gmina Ciechanowiec otrzyma dofinansowanie w kwocie 30 000 złotych w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego - Kreatywna wieś.

Dzięki dofinansowaniu przy świetlicy wiejskiej w Skórcu powstanie plac zabaw dla dzieci. Łącznie wartość zadania wyniesie 60 000 zł, z czego połowę stanowić będą środki własne gminy Ciechanowiec.

 

Zadanie „Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Skórzec” obejmuje stworzenie ogólnodostępnej, przyjaznej i zielonej przestrzeni w wiosce służącej wszystkim mieszkańcom. Stworzone zostanie miejsce spotkań, zabawy, rekreacji i wypoczynku.

 

Zakres rzeczowy zadania:

  • usunięcie istniejącej nawierzchni trawiastej w miejscu usytuowania placu zabaw
  • nawiezienie piasku płukanego
  • implementacja elementów placu zabaw, rozwijających zdolności ruchowe i umysłowe dzieci
  • montaż tablicy informacyjnej
  • utworzenie przestrzeni sprzyjającej aktywności fizycznej i integracji społecznej.

 

Z budynku korzystają osoby w każdym wieku z lokalnego środowiska, gdyż świetlica wiejska jest lokalnym centrum kultury. Tu odbywają się uroczystości środowiskowe, organizowane są uroczystości rodzinne i wyznaniowe, zebrania sołeckie, szkolenia dla rolników. Budynek świetlicy pełni także rolę lokalu wyborczego. Jest to także siedziba Koła Gospodyn Wiejskich „Skórzeckie Perełki”.

 

Program odnowy wsi województwa podlaskiego to realizowany corocznie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego konkurs na przedsięwzięcia na obszarach wiejskich. Głównym celem programu jest integrowanie społeczności wiejskiej, wykształcenie nowej koncepcji innowacyjnej wsi, co wiąże się z aktywizacją społeczności lokalnych. Przedsięwzięcie zakłada też upowszechnienie i promocję koncepcji smart villages w przestrzeni wiejskiej. Ma zmotywować do lepszego wykorzystania zasobów poprzez zmniejszenie negatywnego oddziaływania funkcjonujących rozwiązań na społeczeństwo i środowisko naturalne.