Burmistrz Ciechanowca, 29 października podpisał umowę z firmą „JAN” Usługi Remontowo-Budowlane Janusz Jabłoński z siedzibą w Brykach na realizację dwóch inwestycji.

Pierwsza inwestycja to wykonanie elewacji na budynku dawnej synagogi, druga dotyczy termomodernizacji budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu oraz przeprowadzenie modernizacji oświetlenia wraz z robotami elektrycznymi i wykonaniem instalacji odgromowej..

 

Zadania realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

1. Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu.

Zadanie „Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu” jest realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego”.

Wartość prac budowlanych wynosi 326 589,92 zł. Termin realizacji prac do 30 września 2020 r.

2. Termomodernizacja budynku Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu oraz przeprowadzenie modernizacji oświetlenia wraz z robotami elektrycznymi i wykonaniem instalacji odgromowej.

Projekt „Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynku Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu” zostanie realizowaney na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach w tym budownictwo komunalne.

Wartość prac budowlanych wynosi 992.010,47 zł. Termin realizacji prac do 20 maja 2020 r.

 

W ramach projektu zostaną wykonane roboty budowlane obejmujące: wymianę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia, wykonanie docieplonej podłogi na gruncie, docieplenie ścian piwnic i ścian fundamentowych, docieplenie stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachowego i wykonanie zadaszeń nad wejściami, przeprowadzenie modernizacji oświetlenia wraz z robotami elektrycznymi i wykonaniem instalacji odgromowej oraz przeprowadzenie prób i pomiarów po podłączeniu kolektorów słonecznych i pompy ciepła.