Wojewoda Podlaski pismem z dnia 5 listopada br. poinformował, że w związku z aktualizacją listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych z listy rezerwowej Gmina Ciechanowiec otrzyma dofinansowanie na dwa kolejne zadania.

Pierwsze zadanie dotyczy drogi gminnej w Zadobrzu. W ramach tej inwestycji zaplanowano rozbudowę i przebudowę drogi o łącznej długości 598,30 m z poszerzeniem pasa drogowego do istniejących ogrodzeń.

 

Na realizację zadania dotyczącego drogi w Zadobrzu oraz ulicy Wąskiej - I etap, w 2019 roku zostaną ogłoszone przetargi. Ze względu na porę roku inwestycje będą wykonane w 2020 roku.

 

Na drodze planuje się wykonanie nawierzchni bitumicznej, chodników z kostki brukowej betonowej oraz wykonanie odwodnienia poprzez powierzchniowy spływ wody za pomocą ścieku z kamienia polnego. Koszt realizacji zadania oszacowano na podstawie kosztorysu inwestorskiego na około 775 tys. zł, w tym 457 tys. stanowią środki Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Druga inwestycja to przebudowa i rozbudowa ulicy Wąskiej w Ciechanowcu. Zadanie planuje się do realizacji w dwóch etapach: I etap - przebudowa ulicy Wąskiej o łącznej długości 327,63 m. Zakres rzeczowy tego etapu obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce gr. 5 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego z domieszką łamanego zagęszczonego mechanicznie oraz m.in. wykonanie mijanki o szerokości 1,5 m i długości 25 m ze skosami 4 m. Szacunkowa wartość I etapu zadania wynosi 466 tys. zł. II etap - rozbudowa ulicy Wąskiej o łącznej długości 98,35 m. Zakres rzeczowy II etapu obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce gr. 5 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego z domieszką łamanego zagęszczonego mechanicznie. Szacunkowa wartość II etapu zadania wynosi 105 tys. zł. Środki Funduszu Dróg Samorządowych stanowią do 60% wydatków kwalifikowalnych i wynoszą do 323,87 tys. zł.