19 grudnia odbyło się XVI posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023.

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawach: uchwalenia budżetu Gminy Ciechanowiec na rok 2020, stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności, Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki w swoim sprawozdaniu z prac między sesjami poinformował m.in. że:

 • podpisane zostały dwie kolejne umowy na zadania inwestycyjne związane z przebudową dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ciechanowiec. Pierwsza umowa dotyczy przebudowy ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu wraz z budową kanalizacji sanitarnej. Wartość robót budowlanych wynosi 1 396 982,19 zł, z czego około 744 tys. zł stanowi dofinansowanie uzyskane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Kolejna inwestycja to przebudowa dróg gminnych Winna Stara – Winna - Wilki i Winna Stara - Winna-Chroły. Wartość realizacji zadania wynosi 1 290 714,17 zł, z czego około 683 tys. zł stanowi dofinansowanie uzyskane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.  Prace tych dwóch inwestycji prowadzone będą przez Firmę Transportowo-Usługową Mirosław Przesmycki z siedzibą w Małkini, wyłonioną w wyniku zamówień publicznych przeprowadzonych w trybie przetargów nieograniczonych
 • ogłoszono trzy postępowania przetargowe na przebudowę i rozbudowę ulicy Wąskiej i Szerokiej w Ciechanowcu oraz drogi gminnej w miejscowości Zadobrze. Przetarg na rozbudowę ulicy Wąskiej wygrała – firma „Ogrody” Robert Liżewski z Ostrowi Mazowieckiej. Przetarg na rozbudowę drogi gminnej w m. Zadobrze wygrała – firma Maksbud Sp. z o.o. z Bielska Podlaskiego
 • zakończono prace przy rozbudowie ulicy Wspólnej w Ciechanowcu. Odbiór końcowy ulicy nastąpił 17 grudnia br. zgodnie z planowanym terminem zakończenia robót
 • dokonano odbioru dwóch odcinków ulic. Ulicy Wińskiej i ulicy bocznej od ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu
 • zakończone zostały prace i dokonano odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu”
 • złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Ciechanowiec”. Wartość projektu – 1.832.107,41 zł, w tym wnioskowana wartość dofinansowania 1.264.390,47 zł. W ramach zadania zaplanowano wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, ogrodzenia, wiaty zadaszonej, budowę rampy załadowczej, budynku socjalno – wagowego, dostawę kontenerów, montaż wagi samochodowej, zakup „hakowca”
 • 3 grudnia 2019 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości w obecności Ministra Marcina Romanowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, podpisana została umowa na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Na ten cel gmina Ciechanowiec otrzymała 130 tys. zł. Sprzęt przeznaczony będzie na doposażenie czterech jednostek OSP: Bujenka, Ciechanowiec, Kozarze i Pobikry
 • 4 grudnia w siedzibie COKiS odbyło się spotkanie z mieszkańcami gminy w sprawie fotowoltaiki. Od 9 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu właściciele nieruchomości mogą składać oświadczenie, w którym wyrażają zgodę przystąpienia do udziału w programie dotyczącym dofinansowania paneli fotowoltaicznych OZE. Druk oświadczenia oraz informację dotyczącą zadań można otrzymać w pokoju nr 9 (na parterze) lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego
 • pozyskano nieodpłatnie meble, używane, ale w bardzo dobrym stanie do Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu. Meble przekazał Przemysław Pełszyk
 • pismem z dnia 16 grudnia Burmistrz zwrócił się z prośbą do Marszałka Województwa o złożenie wniosku budowy obwodnicy miasta Ciechanowiec w związku z programem krajowym „100 obwodnic”
 • nowym Komendantem Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem został podinspektor Marek Palecki
 • wpłynęła odpowiedź na pismo dotyczące zaplanowania w budżecie Województwa Podlaskiego na rok 2020 środków finansowych z przeznaczeniem na wykonanie 3 zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich. Marszałek Województwa poinformował, że z uwagi na potrzebę wykonania zadań będących przedmiotem zawartych już porozumień nie planuje wykonania dwóch pierwszych inwestycji tj. umieszczenia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Plac 3 Maja, Kościelnej i Łomżyńskiej oraz budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Kościelnej, Wińskiej i Kazimierza Uszyńskiego, z uwagi na fakt, że celowość ich wykonania nie znajduje uzasadnienia technicznego, funkcjonalnego i ekonomicznego. Z kolei aktualnie opracowywana Strategia Rozwoju Województwa będzie okazją do rozpatrzenia możliwości realizacyjnych przebudowy drogi nr 690 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 694 do granicy województwa mazowieckiego z uwzględnieniem w projekcie ścieżki rowerowej na terenie miejscowości Nowodwory. Niewykluczone, że przedmiotem tych analiz będzie też budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 690, na którą przygotowywana jest dokumentacja projektowa
 • od 18 grudnia ruszyła nowa strona internetowa Urzędu Miejskiego. Od 23 września br. strony internetowe podmiotów publicznych, opublikowane po tej dacie muszą spełniać nowe wymogi dostępności. Wymagania w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych określa ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. Ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Dostępność cyfrowa oznacza zgodność z wymaganiami WCAG określonymi w tabeli załączonej do ustawy. Nowa strona internetowa Urzędu Miejskiego jest zgodna z wymogami ujętymi w ustawie, zawiera opcje trybu wysokich kontrastów dla osób niedowidzących, co spełnia wymogi dotyczące tworzenia treści stron internetowych bardziej dostępnymi. Strona jest przystosowana do urządzeń z małymi wyświetlaczami jak smarfony i tablety
 • operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. rozpoczął kolejny etap realizacji inwestycji "Budowy gazociągu” projekt uzyskał już wszystkie wymagane prawem decyzje i pozwolenia administracyjne, co dla przedmiotowej inwestycji pozwoliło zakończyć ważny etap projektowania. Obecnie przechodzi się do kolejnego etapu realizacji gazociągu, zmierzającego do uruchomienia procesu prac budowlanych
 • od 2 do 31 stycznia 2020 r. będzie trwał nabór wniosków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia może wynieść odpowiednio od 40 do 100 % jego kosztów kwalifikowalnych. Gmina będzie składała wniosek na dofinansowanie. W pierwszej kolejności uwzględnione będą wnioski mieszkańców złożone w latach wcześniejszych.

 

Porządek obrad obejmował podjęcie uchwał w sprawach: zmian w budżecie gminy na 2019 rok, uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2020-2032, uchwalenia budżetu Gminy Ciechanowiec na rok 2020, zatwierdzenia planu pracy rady na 2020 rok, stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności, zmiany uchwały Nr 33/VI/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciechanowiec.

 

Podczas sesji Burmistrz Ciechanowca oraz Przewodniczący Rady Miejskiej złożyli gratulacje pochodzącej z Ciechanowca Natalii Panas, która zdobyła brązowy medal Mistrzostw Świata w Kickboxingu w Antalyi, w formule Kick Light.

 

https://www.youtube.com/watch?v=6i4Y9adFzvo