23 stycznia odbyło się XVII posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023.

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawach: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok, zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu poprzez likwidację jej Filii w Radziszewie Starym oraz zamiaru likwidacji punktów przedszkolnych w Kozarzach, w Łempicach i w Radziszewie Starym.

 

Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki w swoim sprawozdaniu z prac między sesjami poinformował m.in. że:

- W wyniku rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych podpisane zostały trzy umowy na realizację inwestycji drogowych: przebudowy i rozbudowy ul. Wąskiej w Ciechanowcu (wykonawcą zadania jest firma OGRODY Robert Liżewski z Ostrowi Mazowieckiej, wartość kontraktu wynosi 465 475,32 zł); rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zadobrze (wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, wartość robót budowlanych wynosi 693 417,25 zł) oraz budowa ulicy Szerokiej (wykonawcą jest MAG MAR s.c. z Siemiatycz, wartość rzeczowa zadania wynosi 241 254,28 zł). Zadania inwestycyjne uzyskały dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

- Złożono wniosek do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na utworzenie „Klubu Seniora +” w budynku dawnego COKiS przy ul. 11 Listopada. Dofinansowanie można otrzymać na remont i wyposażenie. Wartość rzeczowa zadania wynosi 151 295 zł, w tym 30 259 zł wkład własny tj.20%.

- Przygotowano wniosek do oddziału PFRON w Białymstoku na zakup busa do UM do przewozu osób niepełnosprawnych - dofinansowanie wynosi 60 %.

- Trwają prace nad przygotowaniem wniosku na dofinansowanie z Oddziału PFRON w Białymstoku na remont pod kątem dostosowania potrzeb dla osób niepełnosprawnych budynku Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy.

- W grudniu 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 pn.
„Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Ciechanowiec” (PSZOK) Wartość projektu - 1 832 107,41 zł, w tym wnioskowana wartość dofinansowania 1 264 390,47 zł.

- 14 stycznia odbyło się oficjalne otwarcie ulicy Wspólnej w Ciechanowcu. Gościem honorowym uroczystości był Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, który wraz z przedstawicielami samorządu powiatowego i gminnego, wykonawcą robót i mieszkańcami dokonał symbolicznego przecięcia wstęgi. Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych: wartość 2 060 874,54 zł, środki własne 868 009,90 zł, dofinansowanie 1 192 864, 64 zł.

- 20 stycznia w Urzędzie Miejskim w obecności Poseł Aleksandry Szczudło odbyło się przekazanie specjalistycznego sprzętu ratowniczego jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Na zakup sprzętu gmina Ciechanowiec uzyskała dofinansowanie w wysokości 130 000 zł w ramach Funduszu którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Z pozyskanych środków został zakupiony sprzęt dla czterech jednostek OSP: w Ciechanowcu, Kozarzach, Pobikrach i Bujence.

- Rozpoczęły się prace przy wykonaniu elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu. Wartość prac budowlanych wynosi 326 589,92 zł. Termin realizacji prac do 30 września 2020 r.

- Gmina Ciechanowiec będzie ubiegać się o dofinansowanie na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość inwestycji to 1 000 000 zł, w tym środki własne 450 000 zł. Pierwsze pisma w tej sprawie zostały wysłane.

- Zakończył się nabór oświadczeń w sprawie dofinansowania na montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych. Zainteresowanych programem jest 110 osób. W pierwszej kolejności brani będą pod uwagę mieszkańcy posiadłości, których moc instalacji tych połączeń nie przekracza 5 kWh (kilowatogodzin). Takie wnioski są wyżej punktowane.

- Trwają prace nad przygotowaniem wniosku na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

- Ogłoszono konkurs na Dyrektora Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych „FARE” w Ciechanowcu. Wpłynęły dwie oferty. Powołana jest komisja do rozpatrzenia tych ofert.

- Od 17 stycznia ruszyły połączenia autobusowe z Warszawą. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego zamieszczone są szczegółowe dane połączeń.

Porządek obrad obejmował podjęcie uchwał w sprawach: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na rok 2020, zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020, przedłużenia umowy dzierżawy na część działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Kazimierza Uszyńskiego stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec, zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu poprzez likwidację jej Filii w Radziszewie Starym, zamiaru likwidacji punktów przedszkolnych w Kozarzach, w Łempicach i w Radziszewie Starym, zmiany uchwały nr 105/XVI/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności.

Podczas sesji radni przedstawili sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w Ciechanowcu od początku VIII kadencji oraz z prac stałych komisji rady za 2019 rok, z kolei Burmistrz Ciechanowca omówił zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019.

 

https://www.youtube.com/watch?v=PZNO-ZjwoLE