Zakończyły się prace remontowe w budynku Przedszkola w Ciechanowcu

29 maja dokonano odbioru prac w ramach zadania „Remont budynku przedszkola w Ciechanowcu”.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 225 080 zł, z czego 713 147,97 zł stanowiły środki własne, zaś 511 932,03 zł dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wykonawcą inwestycji była firma „Master” Emil Borys, mająca swoją siedzibę w Wysokiem Mazowieckiem.

20 maja dokonano odbioru prac w ramach zadania "Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynku Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu".

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 675 998,87 zł, z czego 393 245,18 zł stanowiły środki własne, zaś 1 282 753,69 zł dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Gmina Ciechanowiec rozważa realizację projektu związanego z modernizacją oświetlenia ulicznego. Stare oprawy rtęciowe i sodowe zastąpione zostaną oprawami ze źródłem światła LED.

Podstawowym celem realizacji projektu jest taki dobór opraw oświetleniowych, by w sposób znaczący uległy poprawie warunki oświetleniowe na drogach gminnych. W konsekwencji wymiana systemu oświetlenia zakłada zmniejszenie wydatków związanych ze zużyciem prądu oraz konserwacji starego oświetlenia.

W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie w kwocie 80 tys. złotych.

Dzięki otrzymanemu wsparciu możliwe będzie reaktywowanie kuchni, która już od nowego roku szkolnego 2020/2021 będzie mogła przygotowywać posiłki na potrzeby gminnych placówek oświatowych.

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, co wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).

Nieruchomość, w zasięgu której przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, powinna być podłączona do tej sieci.