frse

 

Gmina Ciechanowiec w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, konkurs / projekt - „Ponadnarodowa mobilność uczniów” otrzymała 169.530,00 PLN na realizację swojego przedsięwzięcia „Rozwiń skrzydła w ramach ponadnarodowej mobilności”.


Okres realizacji przedsięwzięcia: 1.06.2022 – 30.11.2022 r.


W ramach projektu 20 uczniów i 4 opiekunów/ nauczycieli wyjdzie bezpłatnie na pozaformalną edukację na dwa tygodnie do Grecji. Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu oraz grecką szkołę Litochoro Gymnasium. Młodzież podniesie swoje kompetencje językowe z zakresu języka angielskiego i greckiego, z zakresu świadomości i ekspresji kulturowej, historii i kultury Grecji oraz kompetencji cyfrowych. W ramach mobilności przewidziano także bogaty program kulturowy, wycieczki krajoznawcze i historyczne, zajęcia taneczne i muzyczne oraz warsztaty TIK.


Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych uczniów klas VI – VIII Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu. Osiągnięcie głównego celu projektu nastąpi poprzez realizację mobilności zagranicznej uczniów do Grecji. Zaangażowanych zostanie 20 uczniów oraz 4 nauczycieli, którzy pełnić będą role osób towarzyszących (opieka nad uczniami, mentoring, monitoring realizowanego programu i warunków).

 

Projekt zakłada także realizację innych celów jakościowych i ilościowych, do których należą:

  • zdobycie przez 20 uczniów szkoły, zestawu kompetencji kluczowych, które umożliwią im osiągnięcie lepszych wyników w nauce
  • włączenie w realizację projektu przynajmniej 16 uczniów z tzw. mniejszymi szansami, pochodzących z terenów wiejskich, posiadających dysfunkcje (uczniowie niepełnosprawni), z rodzin o niskich dochodach
  • stworzenie 26 certyfikatów (20 uczniowie + 4 nauczyciele/opiekunowie + 2 nauczyciele wizyta przygotowawcza) potwierdzających udział w projekcie, które będą zapewniać odpowiednią walidację osiągniętych efektów i rezultatów kształcenia
  • rozwinięcie wiedzy uczniów na temat dziedzictwa kulturowego i historycznego Grecji
  • zaangażowanie przynajmniej 8 nauczycieli w działania projektowe, które zawierać się będą nie tylko w przeprowadzeniu przygotowań czy wyjeździe na mobilność, ale także przygotowaniu dokumentacji projektowej, zarządzaniu projektem czy zapewnieniu jego odpowiedniej jakości
  • rozwinięcie kompetencji językowych uczniów potwierdzonych zaświadczeniami odbycia kursów przygotowania językowego oraz nauczycieli, którzy będą mieli okazję w praktyce korzystać z języka angielskiego czy nawet z podstaw języka greckiego
  • promocja szans i możliwości jakie oferowane są przy wykorzystaniu funduszy unijnych
  • nawiązanie i zacieśnienie partnerstw ponadnarodowych, celem pogłębionej wymiany dobrych praktyk w sektorze kształcenia i szkolenia ogólnego oraz nabycia doświadczenia w realizacji projektów ponadnarodowych we współpracy z doświadczonymi partnerami z Grecji, co przyczynić się ma także do podniesienia jakości kształcenia w szkołach z terenu Gminy Ciechanowiec
  • rozwój kompetencji społecznych i kulturowych dzięki wymianie doświadczeń między uczniami z terenu Gminy Ciechanowiec a uczniami szkoły partnerskiej
  • rozwój systemów właściwego oceniania, metod certyfikacji oraz walidacji opartych na efektach nauczania oraz stosowanie narzędzi powodujących rozpoznawalność umiejętności i kwalifikacji poza granicami kraju.

 

 pobierz

Rekrutacja do projektu

Realizacja projektu 19.10.

Realizacja projektu 20-21.10.

Realizacja projektu 22.10.

Realizacja projektu 23.10.

Realizacja projektu 27-28.10.