Mirosław Kulesza (1934) - nauczyciel, wychowawca, społecznik

 

Urodził się 17 marca 1934 roku. Przez 50 lat był mieszkańcem Ciechanowca: przez 27 był nauczycielem w Liceum Ogólnokształcącym w Ciechanowcu, przez 24 lata pełnił funkcję kierownika internatu, a po przejściu na nauczycielską emeryturę prowadził Szkołę Jazdy.

 

Od początku swojej pracy w Ciechanowcu angażował się w działania na rzecz szkoły i miasta. Był inicjatorem wybudowania szkolnej strzelnicy sportowej, z której młodzież korzystała w czasie lekcji przysposobienia obronnego. Aktywnie zabiegał u ówczesnych decydentów o finansowanie remontu budynków internatu (najpierw przy ul. Kościuszki, potem przy ul. Kościelnej). Wraz z mieszkańcami internatu przez wiele lat uprawiał trzyhektarową działkę internacką. Razem z młodzieżą posadził tysiące drzew i krzewów na ulicach i skwerkach miejskich, odgruzowywał teren, na którym miał być odbudowany pałac i gromadził eksponaty do organizującego się muzeum i skansenu, pomagał w budowie dróg Ciechanowiec - Kosiorki i Ciechanowiec - Tworkowice, budowie strzelnicy miejskiej, stadionu miejskiego i domu kultury.

 

Angażował się w życie społeczne środowiska pracując w różnych organizacjach społecznych: w Towarzystwie Miłośników Ciechanowca, w Miejskiej Radzie Narodowej w Ciechanowcu i Powiatowej Radzie Narodowej w Siemiatyczach.

 

W czasie swojej pracy zawodowej został nagrodzony: Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego (1966), Złotą Odznaką ZMW (1967), Brązowym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju” (1969), Odznaką Honorową Zasłużony Białostocczyźnie (1973), Srebrną Odznaką Zasłużony Białostocczyźnie (1975), Złotym Krzyżem Zasługi (1976), Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju (1977), Odznaką „Za zasługi w zwalczaniu powodzi” (1979), Odznaką „Za zasługi dla województwa łomżyńskiego” (1983), Medalem 40-lecia Polski Ludowej (1984), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1985).

 

Podczas XI sesji Rady Miejskiej 17 czerwca 2019 roku, radni podjęli uchwałę w sprawie nadania Mirosławowi Kuleszy tytułu Honorowego Obywatela Ciechanowca.

 

Stanisław Karolkiewicz (1918-2009) - generał brygady, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

 

Urodził się 21 sierpnia 1918 roku w Tworkowicach w gminie Ciechanowiec. Do szkoły powszechnej i gimnazjum uczęszczał w Drohiczynie.

 

Brał udział w kampanii wrześniowej 1939. Po powrocie na Podlasie od jesieni 1939 działał w antysowieckiej partyzantce. Ujęty przez NKWD był więziony w Białymstoku i w Twierdzy Brzeskiej, aż do wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej. Podczas okupacji niemieckiej utworzył i wyszkolił w Ciechanowcu drużynę dywersyjną, był dowódcą pododdziału w VIII oddziale Uderzeniowych Batalionów Kadrowych, dowódcą 1 kompanii 3 batalionu 77 pułku piechoty Armii Krajowej. Uczestniczył w wielu akcjach zbrojnych na terenie Prus Wschodnich i Litwy Kowieńskiej.

 

Po zakończeniu wojny podjął konspirację w ramach WiN. Po aresztowaniu zimą 1945 roku więziony był przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Został skazany na karę 13 lat więzienia i osadzony w więzieniu we Wronkach. Po zwolnieniu w 1954 roku rozpoczął pracę w Zjednoczonych Zakładach Gospodarczych “Inco”.

 

W 1985 inicjuje utworzenie działającej przy PAX Fundacji Ochrony Zabytków, która zajmowała się m.in. upamiętnianiem miejsc walki partyzanckiej, opieką nad grobami poległych żołnierzy konspiracji. W 1989 roku był współzałożycielem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, w którym w latach 1995-2005 pełnił funkcję prezesa Zarządu Głównego. Od 2001 r. przewodniczył Federacji Stowarzyszeń Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Odznaczony został Orderem Virtuti Militari, dwukrotnie Krzyżem Walecznych i Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami. W 2006 r. prezydent Lech Kaczyński mianował go na stopień generała brygady.

 

Stanisław Karolkiewicz mimo, że po wojnie zamieszkał w Warszawie, zawsze pozostał wierny stronom rodzinnym. Już pracując w ZZG “Inco” pomagał przy tworzeniu Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, z którym ściślejszą współpracę nawiązał w czasie działalności w Fundacji Ochrony Zabytków. W uznaniu zasług 7 września 2002 roku Rada Miejska w Ciechanowcu nadała Mu tytuł Honorowego Obywatela Ciechanowca.

 

Stanisław Karolkiewicz, pseudonim "Szczęsny" zmarł 22 stycznia 2009 roku w Warszawie i został pochowany, z wojskowymi honorami na cmentarzu na Starych Powązkach.

 

Czesław Wojciech Waszkiewicz (1944) - profesor, przewodniczący Rady Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

 

Urodził się 19 lutego 1944 r. w Szczuczynie. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Grajewie podjął studia na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Warszawskiej. W 1969 r. rozpoczął pracę w Fabryce Maszyn Żniwnych jako konstruktor. Następnie pełnił funkcję zastępcy kierownika warsztatów w ZSZ w Tłuszczu. Pracę naukowo-dydaktyczną w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie rozpoczął w 1972 r. Stopień doktora uzyskał 3 lata później, w 1986 r. stopień doktora habilitowanego, a w 1994 r. tytuł profesora. Pełnił m.in. funkcje prodziekana (1987-93) i dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji (1999-2005), pełnomocnika JM Rektora (2003-05) oraz kierownika studiów podyplomowych “Zarządzanie i organizacja infrastruktury rolnictwa” (2005-09). Pełniąc funkcję dziekana wniósł wybitny wkład w budowę obiektów Wydziału. Jest organizatorem i długoletnim kierownikiem Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych.

 

Prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz jest członkiem m.in. Rady Głównej Towarzystwa Kultury Technicznej, Rady Naukowej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach, Komitetu Techniki Rolniczej Polskiej Akademii Nauk, członkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej, ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej, przewodniczącym Rady Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu i prezesem Towarzystwa Naukowego Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonowianae w Ciechanowcu.

 

Jego osiągnięcia naukowe dotyczą m.in. teorii i konstrukcji maszyn rolniczych, suszarnictwa płodów rolnych i właściwości fizycznych materiałów ziarnistych. Jest współautorem pięciu patentów i wzorów użytkowych. Kierował lub uczestniczył w 8 projektach badawczych. Jest promotorem 7 prac doktorskich.

 

Czesław Waszkiewicz jest autorem lub współautorem 28 książek oraz 422 publikacji, a także haseł z zakresu techniki rolniczej w “Wielkiej Encyklopedii PWN”. Pełni funkcję redaktora naczelnego czasopism "Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna", "Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture. Agricultural and Forest Engineering" i jest członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma "Problemy Inżynierii Rolniczej".

 

Wyróżniony został m.in. nagrodami ministra nauki szkolnictwa wyższego i techniki, ministra edukacji narodowej, ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej, ministra rozwoju wsi i rolnictwa oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa, Kordelasem Leśnika Polskiego, Diamentową, Złotą i Srebrną Odznaką Honorową Naczelnej Organizacji Technicznej, Złotą Odznaką Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa, tytułem „Złoty Inżynier 2010”, medalem Ks. K. Kluka, medalem Stanisława Staszica i Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego.

 

Prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz od trzydziestu lat pracuje społecznie w Radzie Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu, początkowo jako członek rady, a od 2003 roku jako jej przewodniczący. Jest darczyńcą i współorganizatorem wystaw Działu Techniki Rolniczej, oganizatorem konferencji naukowych i obozów studenckich w Ciechanowcu. W uznaniu jego zasług dla rozwoju Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, a przez to i dla całego Ciechanowca, Rada Miejska w Ciechanowcu na posiedzeniu w dniu 17 maja 2012 roku nadała prof. dr. hab. inż. Czesławowi Waszkiewiczowi tytuł Honorowego Obywatela Ciechanowca.

.

 

Hubert Ress (1926-2010) - działacz społeczny miasta parnerskiego Rosbach

 

Urodzony w 1926, zmarł 30 kwietnia 2010 roku. Hubert Ress był z zawodu rolnikiem, prowadził "Beinhardshof" - duże gospodarstwo rolne od pradziada dzierżawione przez rodzinę Ressów. Po przekazaniu go w 1980 roku synowi Jörgowi-Walterowi, skupił się na działalności społecznej i politycznej.

 

Hubert Ress był przewodniczącym Spółdzielczego Koła Maszynowego, członkiem zarządu Towarzystwa Wodno-Ziemnego, towarzystw ubezpieczeniowych, mleczarni. Pełnił także funkcję przewodniczącego Sądu Lokalnego Górnego i Dolnego Rosbach, oraz przewodniczącego frakcji parlamentarnej Stowarzyszenia Wolnych Wyborców przy Radzie Miejskiej Rosbach.

 

Był szanowany, lojalny i otwarty, potrafił rozwiązywać konflikty, przetrwać kryzysy polityczne. W życiu stosował zasady równości wszystkich ludzi, nie dzieląc ich według rasy, wyznania czy pochodzenia. Dzięki sile przekonywania i właściwej argumentacji, potrafił przekonać innych o konieczności otwarcia się na wschód. Z ogromnym zapałem i osobistym zaangażowaniem podjął ideę swego syna Klausa-Ulricha nawiązania kontaktów z Ciechanowcem - w dużej mierze dzięki niemu nastąpiło podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Rosbach i Ciechanowcem, co stworzyło podstawy do współpracy między miastami.

 

Społeczeństwo i władze Ciechanowca doceniły działania Huberta Ressa i 21 sierpnia 1995 roku nadano mu tytuł Honorowego Obywatela Ciechanowca.

 

Frank Hans Wilhelm Romeike (1939-2011) - działacz społeczny miasta parnerskiego Rosbach

 

Urodził się w 1939 r. w Berlinie. Wykształcenie ogólne zdobył w szkołach w Lüneburger Heide, Berlinie i Frankfurcie. W latach 1955-58 odbył praktyczną naukę zawodu, i aż do 1996 roku pracował w niemieckiej filii fińskiej firmy papierniczej, przechodząc wszystkie stopnie awansu od stanowiska sprzedawcy do prokurenta (pełnomocnika). W 1968 roku zamieszkał wraz z rodziną, żoną, synem i córką, w Rodheim vor der Höhe, jednym z trzech miast wchodzących w skład Rosbach vor der Höhe.

 

Przez całe życie Frank Hans Wilhelm Romeike pełnił wiele funkcji społecznych, realizując swoje pasje. Jako młody chłopak grał w piłkę nożną i piłkę wodną, a później został trenerem zawodników piłki wodnej we Friedbergu (mieście powiatowym Rosbach) i młodzieżowej drużyny piłki nożnej w Rodheim. Oprócz tego był sędzią piłki wodnej i czynnie działał w Związku Sportowym Rodheim.

 

Od 1978 r. był członkiem Freie Wählergemeimschaft Rosbach/Rodheim (Wspólnoty Wolnych Wyborców Rosbach/Rodheim) i kandydując z jej ramienia, został członkiem Rady Miejskiej w Rosbach. Frank Hans Wilhelm Romeike był też współzałożycielem powstałego w 1994 r. Partnerschaftsverein Rosbach e.V. (Rosbachskiego Towarzystwa Partnerstw), i od 1995 r. zasiadał w zarządzie Towarzystwa pełniąc tam różne funkcje. Partnerschaftsverein Rosbach e.V. było partnerem Stowarzyszenia Forum Rozwoju Gospodarczego w Ciechanowcu przy realizacji projektu „Ratowanie cmentarza ewangelicko-augsburskiego w Ciechanowcu”, finansowanego przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Partnerstwo Miast i Obywateli.

 

Związki Franka Hansa Wilhelma Romeike z Ciechanowcem rozpoczęły się we wrześniu 1992 r., kiedy złożył tu pierwszą wizytę i, jak to sam określił, został głęboko oczarowany ponadświatową gościnnością mieszkańców Ciechanowca. Od tego momentu był gorącym orędownikiem rozpropagowania walorów turystycznych Ciechanowca i jego okolic, wielokrotnie przyjeżdżał do Ciechanowca początkowo tylko jako uczestnik, a następnie główny organizator wyjazdów mieszkańców Rosbach. Z jego inicjatywy przez kilka lat odbywały się Turnieje Miast Partnerskich, początkowo w Rosbach, a następnie także w Ciechanowcu i Netzschkau. Frank Romeike opiekował się także grupami z Ciechanowca, które przyjeżdżały do Rosbach na Blütenfest – “Święto Kwiecia” oraz Nikolausmarkt czyli Jarmark św. Mikołaja. Dzięki jego staraniom miasto Rosbach przekazało w 2002 r. do gimnazjum w Ciechanowcu 4 tys. euro. na zagospodarowanie pomieszczenia stołówki gimnazjalnej i zakupienie do niej wyposażenia.

 

Mimo, że od 1996 r. Frank Hans Wilhelm Romeike był emerytem, działał aktywnie na rzecz społeczności swego miasta, pełnił wiele społecznych funkcji i sprawował liczne honorowe urzędy. W 2005 roku współpracując przy organizacji jubileuszu 1200 lat Rodheim, pokazał swój talent teatralny występując na scenie jako mim. Jego wieloletnie zaangażowanie zostało docenione i 21 lipca 2011 r., na pięć dni przed śmiercią, został odznaczony Ehrung der Stadt Rosbach (Medalem Miasta Rosbach).

 

Zasługi Franka Hansa Wilhelma Romeike w budowaniu i poszukiwaniu nowych form partnerstwa między Rosbach i Ciechanowcem, zyskały uznanie mieszkańców Ciechanowca już 13 sierpnia 2005 r., kiedy to Rada Miejska w Ciechanowcu przyznała mu tytuł Honorowego Obywatela Ciechanowca

.