Odbiór końcowy ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu

26 sierpnia odbył się odbiór końcowy robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Kosiorki - Kolonia Kosiorki” o łącznej długości 2 228 m.

Wartość robót wyniosła 300 051,59 zł, z czego 50% wydatków związanych z realizacją projektu tj. 150 025,79 zł stanowi dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

 

Zakres prac obejmował m.in.: odwodnienie korpusu drogowego, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego gr. zmiennej 10-20 cm, wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego gr. 20 cm po zagęszczeniu, wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego gr. 10 cm zagęszczonych mechanicznie, wykonanie wjazdów żwirowych zagęszczonych mechanicznie, remont istniejących przepustów pod zjazdami, oczyszczenie przydrożnych rowów.

 

Wykonawcą zadania była firma KUNICCY s.c. Paweł Kunicki, Robert Kunicki z siedzibą w Brańsku, wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.

.

 

 fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu