18 czerwca odbyło się XXX posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu VIII kadencji. Podczas sesji Rady Miejskiej, radni zgodnie i jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi Ciechanowca na początku wotum zaufania, następnie absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2020 rok. Nie obyło się bez gratulacji i kwiatów.

W obradach uczestniczyli gościnnie Poseł na Sejm RP Aleksandra Szczudło, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Przewodnicząca Rady Powiatu Wysokomazowieckiego Dorota Łapiak oraz Radni Powiatowi Cecylia Szmurło i Krzysztof Pełszyk, Dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem Bożena Grotowicz, Dyrektor ZSOiZ w Ciechanowcu Łukasz Godlewski, Dziekan Dekanatu Ciechanowieckiego ksiądz kanonik Tadeusz Kryński, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz sołtysi.

 

Radni przed głosowaniem, zapoznali się z Raportem o stanie gminy Ciechanowiec za 2020 rok, ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy, sprawozdaniem finansowym oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej.

 

Burmistrz Eugeniusz Święcki podziękował za udzielone absolutorium i zaznaczył, że jest to efekt doskonałej współpracy z rządem i samorządami wyższych szczebli oraz sukces wielu osób i podmiotów, pracowników urzędu, w tym także mieszkańców miasta i gminy. Podziękował również Przewodniczącemu Rady Miejskiej Markowi Karolewskiemu oraz radnym Rady Miejskiej za współpracę. Skarbnik Gminy Jadwiga Koc podkreśliła, że pomimo pandemii koronawirusa, ograniczenia działalności społecznej i gospodarczej, Gmina Ciechanowiec ubiegły rok zakończyła dochodami przekraczającymi 48,5 mln zł - największymi w całym 20-letnim okresie pełnienia przez nią funkcji Skarbnika, nadwyżką budżetową w kwocie ponad 220 tys. zł i znacząco ograniczonym zadłużeniem.

 

Burmistrz w swoim wystąpieniu wielokrotnie podkreślał, że rok 2020 był rokiem innym niż pozostałe. Pandemia wpłynęła na wiele działań. Nie wszystko udało się zrealizować zgodnie z założeniami. Jednocześnie zauważył, że podejmowano starania, aby mieszkańcy w jak najmniejszym stopniu odczuli ograniczenia wynikające ze stanu epidemiologicznego. Był to trudny budżet do realizacji, ale mimo wszystko udało się wykonać wiele ważnych inwestycji.

 

Głosowanie poprzedziło wystąpienie Dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem Bożeny Grotowicz w sprawie działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Punktu Rehabilitacji w Ciechanowcu oraz wręczenie medalu Przewodniczącej Rady Powiatu Wysokomazowieckiego i dyrektor Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu Dorocie Łapiak. Kapituła Stowarzyszenia Konfranterni Mazowieckiej Odznaki Św. Floriana Mazovia, działając na mocy uprawnień statutowych, nadała jej Złoty Krzyż, ustanowiony z okazji 100. rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II, jako wyraz uznania za działalność na rzecz społeczeństwa oraz propagowania kultury polskiej w duchu chrześcijańskim. Medal w imieniu Kapituły wręczyli płk Michał Fałat oraz kpt. Wiesław Fleszar. Głos zabrała także Poseł na sejm RP Aleksandra Szczudło. W swoim wystąpieniu podsumowała ubiegłoroczną działalność na rzecz Ciechanowca oraz przedstawiła bieżące informacje na temat gazyfikacji gminy.

 

Porządek obrad obejmował podjęcie uchwał w sprawach: udzielenia Burmistrzowi Ciechanowca wotum zaufania; zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za 2020 rok; udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ciechanowca za 2020 rok; zmian w budżecie gminy na 2021 rok, dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Ciechanowiec za pomocą innego instrumentu płatniczego; przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciechanowiec oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ciechanowiec na lata 2021-2025 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanowiec”; przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ciechanowiec na lata 2017-2030”; ustalenia opłat za pobyt dziecka w Akademii Odkrywców - Żłobku Miejskim w Ciechanowcu oraz określenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie; określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022 w Gminie Ciechanowiec; organizacji wspólnej obsługi finansow- księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla niektórych jednostek organizacyjnych gminy Ciechanowiec; Regulaminu korzystania z samoobsługowej toalety publicznej znajdującej się na terenie Gminy Ciechanowiec, zmian w uchwale w sprawie ustalenia regulaminu targowisk, określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, przystąpienia Gminy Ciechanowiec do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.

.

 

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu