Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

27 sierpnia odbyło się XXXII posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023.

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawach: udzielenia w 2021 roku dotacji na badania konserwatorskie Kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu wpisanego do rejestru zabytków, nawiązania współpracy z Gminą Pińczów oraz określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ciechanowiec i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg.

 

Sesję zakończyła uroczystość wręczenia medali i odznaczeń przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na wniosek Wojewody Podlaskiego odznaczeni zostali:
Srebrnym Krzyżem Zasługi - Eugeniusz Święcki

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę - Jadwiga Koc

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę - Anna Czapkowska.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy aktu dekoracji dokonał Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski.

 

Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki w swoim sprawozdaniu z prac między sesjami poinformował m.in.:

 • 29 czerwca ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi gminnej na odcinku Koce-Schaby - Kobusy”, wybrany wykonawca nie wpłacił wymaganego zabezpieczenia i nie podpisał umowy. Przetarg unieważniono. W sierpniu zostało ogłoszone kolejne postępowanie na tożsamy przedmiot zamówienia.
 • 30 czerwca złożono wniosek do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na przebudowę budynku oświatowego w miejscowości Koce-Schaby ze zmianą funkcji na pomieszczenia związane z opieką społeczną pod nazwą „Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne” wraz z przystosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych, niezbędną infrastrukturą techniczną, wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu. Wniosek ten uzyskał pozytywną akceptację Wojewody i został skierowany do oceny przez Ministerstwo.
 • 5 lipca ogłoszono zapytanie ofertowe na zadanie po nazwą „Przystosowanie pomieszczeń higieniczno - sanitarnych na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu”.
 • 6 lipca ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Zagospodarowanie placu wokół budynku Przedszkola w Ciechanowcu”. Najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia o 76 999,69 zł. Postępowanie zostało unieważnione. W sierpniu zostało ogłoszone kolejne postępowanie na tożsamy przedmiot zamówienia, w wyniku którego wpłynęła 1 oferta złożona przez firmę Kraina Zieleni Robert Liżewski z gminy Wysokie Mazowieckie na kwotę 167 601,96 zł - trwa procedura związana z weryfikacją oferty.
 • 7 lipca wszczęto postępowanie na „Budowę elektroenergetycznej sieci kablowej do celów oświetlenia drogowego w Ciechanowcu przy ulicy Uszyńskiej”. W postępowaniu wpłynęło siedem ofert. Trwa procedura weryfikacji oferty najkorzystniejszej złożonej przez firmę INSBUD Sylwia Olszewska z Giełczyna na kwotę 111 315 zł.
 • 7 lipca Ogłoszono zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą: „Likwidacja barier architektonicznych przy budynku Przedszkola w Ciechanowcu poprzez montaż pionowej platformy dla niepełnosprawnych z wymianą nawierzchni ciągów komunikacyjnych”.
 • Odbyła się Konferencja „Polski Ład” w Urzędzie Wojewódzkim.
 • 8 lipca Gmina Ciechanowiec podpisała umowy o dofinansowanie ze środków PFRON na trzy zadania:
  - „Przystosowanie pomieszczeń higieniczno - sanitarnych na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu” w kwocie 15 037 zł,
  „Likwidacja barier architektonicznych przy budynku Przedszkola w Ciechanowcu poprzez montaż pionowej platformy dla niepełnosprawnych z wymianą nawierzchni ciągów komunikacyjnych” w kwocie 42 374 zł,
  - „Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu w zakresie umożliwienia uczniom i osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania” w kwocie 150 000 zł
 • 13 lipca wszczęto postępowanie przetargowe na „Budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ciechanowiec w miejscowości Wojtkowice-Dady”. W postępowaniu wpłynęło siedem ofert. Z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę firmą ADKOP Adam Obrycki z Giełczyna na kwotę 189.420 zł. w dniu 25 sierpnia podpisano umowę.
 • 13 lipca ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę szybu i montaż windy w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu”. Najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia o 136 710 zł. Postępowanie zostało unieważnione ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W sierpniu zostało ogłoszone kolejne postępowanie na tożsamy przedmiot zamówienia, w wyniku którego wpłynęły 2 oferty (najkorzystniejsza oferta została złożona przez Firmę Handlową ARTMED J. Sienkiewicz, A. Kęsy Sp. jawna na kwotę 564.235,78 zł - trwa procedura związana z weryfikacją ofert.
 • 16 lipca Złożono wnioski do programu „Polski Ład” na dofinasowanie inwestycji:
  - Budowa i przebudowa obiektów wodno–kanalizacyjnych w Gminie Ciechanowiec – 8 500 000 zł
  - Przebudowa Stadionu Miejskiego i Ośrodka Sportu i Rekreacji nad Zalewem w Ciechanowcu – 12 000 000 zł
 • 25 lipca odbyły się jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego.
 • 26 lipca w ramach I etapu naboru na „Budowę instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu” wniosek Gminy Ciechanowiec otrzymał akceptację i przeszedł do drugiego etapu negocjacji. Trwają prace nad przygotowaniem kolejnego wniosku wraz ze studium wykonalności do II etapu naboru.
 • 26 lipca podpisano umowę na bieżące funkcjonowanie Klubu Senior + w Ciechanowcu. Ogólna wartość projektu wynosi 79.370,55 z czego wnioskowana kwota dotacji wynosi 37.375,55 zł (47,09%) i środki własne 41.995 zł (52,91%).
 • 26 lipca podpisano umowę na remont i wyposażenie w Wojtkowicach Starych na kwotę 200 000 zł
 • 27 lipca miał miejsce odbiór wozu asenizacyjnego dla PRK FARE.
 • 28 lipca w 78. Rocznicę egzekucji na „Pałatkach” przedstawiciele samorządu oraz mieszkańcy gminy Ciechanowiec wzięli udział w uroczystości upamiętniającej to wydarzenie.
 • 28 lipca Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał Gminie Ciechanowiec dofinansowanie w ramach RPO w wysokości 300.699,41 zł na „Rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanowiec” oraz 1 483 000 zł na realizację zadania pod nazwą: „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Ciechanowiec”. W dniu 25 sierpnia podpisano umowy na realizację obu zadań.
 • 30 lipca Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku przyznał Gminie Ciechanowiec dotację w ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec” w kwocie 27 282,42 zł. Trwa procedura wyboru wykonawcy rzeczowej zadania. Dodatkowo Gmina Ciechanowiec przeznaczyła 20 000 zł na ten cel ze środków własnych.
 • 30 lipca Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań powiatowych i gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021 - wniosek Gminy Ciechanowiec uplasował się na 11 pozycji wśród 32 wniosków gminnych zatwierdzonych do dofinansowania z terenu Województwa Podlaskiego. Przyznana kwota wsparcia wynosi 101 600 złotych z przeznaczeniem na modernizację 10 przejść dla pieszych.
 • 30 lipca W Ciechanowcu odbyły się uroczystości pogrzebowe żołnierza Armii Krajowej kapitana Jerzego Nowickiego ps. „Plastuś”. Licznie zgromadzeni żałobnicy godnie pożegnali wspaniałego patriotę, Żołnierza Wyklętego, utalentowanego artystę plastyka.
 • 6 sierpnia odbył się w Ciechanowcu Międzynarodowy Festiwal Folkloru.
 • 7 sierpnia, nawiązując do historii sprzed 47 lat, Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki wraz z Dyrektorem PRK FARE Wojciechem Puchaczewskim, na oficjalne zaproszenie Burmistrza Pińczowa Włodzimierza Baduraka, gościli w Gminie Pińczów. Głównym celem wizyty było odnowienie kontaktów. W Pińczowie został podpisany List Intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy Pińczowem a Ciechanowcem na rzecz wymiany informacji i doświadczeń, rozwoju społecznego, promocji oraz współpracy w dziedzinie edukacji, kultury, sportu i turystyki. między miastami. 28 sierpnia odbędzie się rewizyta delegacji z Pińczowa w Ciechanowcu.
 • 9 sierpnia Ogłoszono nabór kandydatów na stanowisko: Kierownik Klubu „Senior +” w Ciechanowcu. Termin składania ofert upłynął 23 sierpnia. Wpłynęła jedna oferta.
 • 10 sierpnia ogłoszono otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy w jednostce budżetowej „Akademia Odkrywców - Żłobek Miejski”. Poszukiwano następujących pracowników: opiekun/ka- liczba etatów: 6, młodszy/a opiekun/ka - liczba etatów: 2, woźny/a - liczba etatów: 1, intendent - liczba etatów: ¼, pielęgniarz/pielęgniarka - liczba etatów: ¼. Dokumenty aplikacyjne można było składać w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.30. Wpłynęło 34 podania. W chwili obecnej trwają rozmowy rekrutacyjne z kandydatami.
 • 10 sierpnia wszczęto postępowanie przetargowe na „Remont budynku oświatowego ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby utworzenia Klubu Seniora w Wojtkowicach Starych”. Termin składania ofert upłynął w dniu 25 sierpnia br. Wpłynęła 1 oferta na kwotę 631 048,46 zł Trwa weryfikacja oferty.
 • 12 sierpnia Został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Dyrektora Żłobka. Na to stanowisko została wybrana  pani Weronika Olędzka z Ciechanowca.
 • 16 sierpnia zakończył się podstawowy nabór dzieci do żłobka w Ciechanowcu. Komisja Rekrutacyjna, w oparciu o kryteria wskazane w statucie Akademii Odkrywców - Żłobka Miejskiego w Ciechanowcu rozpatrzyła 49 kart zgłoszenia dziecka, które wpłynęły w wyznaczonym terminie rekrutacji. Warunki formalne spełniło 45 dzieci, które zostały zakwalifikowane do żłobka. W wyniku zakończenia drugiego etapu naboru przyjęto do Akademii Odkrywców - Żłobka Miejskiego w Ciechanowcu 43 dzieci.
 • 16 sierpnia ogłoszono zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec”. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 900 zł za tonę.
 • 17 sierpnia ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie robót remontowych w budynku remizy OSP Koce Basie i w budynku świetlicy wiejskiej w Radziszewie-Sieńczuch.
 • 19 sierpnia Ogłoszono zapytanie ofertowe na Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ciechanowiec w miejscowości Wojtkowice-Dady”.
 • Termin składania ofert upłynął w dniu 25 sierpnia. Żadne oferty nie wpłynęły.
 • 25 sierpnia odbyło się Spotkanie Rady Partnerstwa Ziemia Wysokomazowiecka. Spotkanie dotyczyło podjęcia kluczowych decyzji związanych z wyborem projektów strategicznych w ramach partnerstwa.
 • 25 sierpnia do Wojewody Podlaskiego złożono wnioski na inwestycje drogowe w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg:
  1) Przebudowa drogi gminnej Nr 108851B Ciechanowiec - Tymianki-Adamy.
  2) Przebudowa drogi gminnej Nr 10865B w miejscowości Koce-Schaby.
  3) Przebudowa drogi gminnej Nr 108852B w miejscowości Kozarze (Adamowo).
  4) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowodwory (Ciasne).
  5) Przebudowa drogi gminnej nr 108880B na odcinku Przybyszyn - Malec.
  6) Przebudowa drogi gminnej nr 108873B w miejscowości Radziszewo-Króle - Sawczyn
  7) Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108870B Radziszewo-Sieńczuch - Czaje-Wólka odc I
  8) Przebudowa drogi gminnej Nr 108876B Skórzec - Czarkówka Duża.
  9) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skórzec.
  10) Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowa - ul. Świerkowa.
  11) Rozbudowa drogi gminnej Nr 108855B w miejscowości Bujenka (Sówka).
  12) Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108860B Kułaki - Trzaski.
  13) Przebudowa drogi gminnej ul. Czyżewska w Ciechanowcu.
  14) Przebudowa drogi gminnej ul. Wińska nr ewid. 981 w Ciechanowcu.
  15) Przebudowa drogi gminnej na odcinku ul. Ralkowa - Uszyńska w Ciechanowcu
  16) Przebudowa drogi gminnej na odcinku ul. Ralkowa - Uszyńska w Ciechanowcu
  17) Budowa drogi gminnej na odcinku ul. Wąska - ul. Sienkiewicza (odcinek boczny).
  18) Budowa, rozbudowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu.
 • 11 września w Ciechanowcu odbędą się dożynki diecezjalne.

Porządek obrad obejmował podjęcie uchwał w sprawach: zmian w budżecie gminy na 2021 rok, udzielenia w 2021 roku dotacji na badania konserwatorskie zabytkowego Kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu wpisanego do rejestru zabytków, upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia w 2022 roku zobowiązania w zakresie poniesienia kosztów wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ciechanowiec wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia w 2022 roku zobowiązań w zakresie rewitalizacji zadania inwestycyjnego pn. „Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia”,
5) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ciechanowiec i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg, określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, nawiązania współpracy z Gminą Pińczów, rozpatrzenia petycji, przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciechanowiec.

.

 

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu