13 września zostały odebrane roboty związane z rozbudową dwóch dróg gminnych: ulicy Spółdzielczej i ulicy Armii Krajowej w Ciechanowcu. Łączny koszt obu inwestycji, w tym wykonania kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz oświetlenia ulicznego, wyniósł prawie 5,9 mln złotych, z czego prawie 1,5 mln stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wykonawcą obu zadań była firma Szpańscy Jerzy Jacek Dawid CZYSTOŚĆ Spółka Jawna z Wołomina.

 

„Rozbudowa drogi gminnej - ulica Armii Krajowej w miejscowości Ciechanowiec”
Zakres robót obejmował rozbudowę ulicy Armii Krajowej w Ciechanowcu. W ramach zadania wykonano m. in. przebudowę i rozbudowę drogi gminnej w zakresie jezdni, chodnika i zjazdów, rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej, rozbudowę sieci wodociągowej, budowę sieci oświetlenia ulicznego, wycinkę drzew i krzewów, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, likwidację istniejących sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej.

 

„Rozbudowa drogi gminnej - ulica Spółdzielcza w miejscowości Ciechanowiec”
Zakres robót obejmuje przebudowę ulicy Spółdzielczej w Ciechanowcu wraz z infrastrukturą techniczną, tj. rozbudową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej, sieci telekomunikacyjnej. W ramach zadania wykonano m. in. rozbudowę nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów, przebudowę skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową, rozbudowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, rozbudowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej, rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nN 0,4kV, przebudowę sieci elektroenergetycznych nN 0,4kV i SN 15kV, przebudowę kolizji sieci telekomunikacyjnych, budowę kanału technologicznego w standardzie KTu1, rozbiórkę kolidujących z rozbudową budynków - mieszkalnego i gospodarczego i kolidujących elementów infrastruktury, likwidację istniejących sieci, wycinkę drzew i krzewów oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu