Zmodernizowana stacja uzdatniania wody i droga Przybyszyn-Malec przekazane do użytku

Wiele zmian zachodzi w naszym otoczeniu. Rozwija się m.in. infrastruktura drogowa i oświetleniowa, która zwiększa komfort kierowców i mieszkańców gminy, remontowane są obiekty użyteczności publicznej. Działania mające na celu rozwój naszej gminy prowadzone są intensywnie od kilku lat i nie zwalniają tempa.

13 października Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki odebrał kolejne dwie duże inwestycje: zmodernizowaną stację uzdatniania wody oraz drogę relacji Przybyszyn-Malec.

 

W odbiorze uczestniczyli senator RP Jacek Bogucki, dyrektor Departamentu Rolnictwa Ekologicznego i Jakości Żywności Elwira Zdrodowska, Radni Rady Miejskiej, sołtysi, wykonawcy inwestycji i kierownicy budów, kierownicy i dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości.

 

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika magazynowego wody uzdatnionej, ujęć wód podziemnych i infrastrukturą techniczną w Radziszewie-Sieńczuch.
W ramach zadania została przebudowana Stacja Uzdatniania Wody w Radziszewie-Sieńczuch na potrzeby dostarczania mieszkańcom wody spełniającej wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia w tym m. in.: przebudowa budynku stacji uzdatniania wody, budowa zbiornika wyrównawczych o poj. 150 m3, budowa dwóch zbiorników bezodpływowych o poj. 2,0 m3 każdy, budowa instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych, budowa dwóch studni głębinowych, budowa obudów studni głębinowych, budowa osadnika popłuczyn o poj. 41,6 m3, budowa powierzchni utwardzonych, przebudowa ogrodzenia i rozbiórka instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych.

 

Zadanie zostało zrealizowane w ramach umowy o dofinansowanie z drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład. Wykonawcą zadania jest firma AQUA SOFT Sp. z. o.o. z siedzibą w Białymstoku.

 

Uzyskana dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład opiewa na kwotę 4 800 000 złotych. Łącznie z wkładem własnym wynoszącym 270 402 zł na modernizację stacji uzdatniania wody i roboty uzupełniające przeznaczone zostało ponad 5 mln zł. Kwota pozostała po przeprowadzonym przetargu, w wysokości 657 631,57 została przeznaczona na wymianę hydrantów oraz instalację liczników elektronicznego odczytu w obrębie stacji uzdatniania wody w Radziszewie-Sieńczuch.

 

Przebudowa drogi gminnej Nr 108880B na odcinku Przybyszyn - Malec.
Zakres robót obejmował przebudowę drogi gminnej na odcinku Przybyszyn - Malec o łącznej długości około 1,700 km, w tym: wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej, wyrównanie istniejącej podbudowy, wykonanie podbudowy dolnej i górnej, poboczy i zjazdów dostosowanych do potrzeb właścicieli działek, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, ustawienie barier energochłonnych, zamontowanie progu zwalniającego, remont istniejących przepustów pod zjazdami oraz remont istniejących pod drogą i wykonanie odwodnienia.

 

Wartość inwestycji wyniosła 2 462 184,73 zł. Dofinansowanie uzyskane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 160 347,51 zł. Wykonawcą była Firma Transportowo-Usługowa Mirosław Przesmycki z Małkini Górnej.

 

 fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu