Odbiór pierwszego etapu robót budowlanych Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu

15 kwietnia odbył się odbiór częściowy pierwszego etapu wykonanych prac inwestycji związanej z przebudową Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu.

Całkowity koszt inwestycji to 18 982 849,21 zł. Gmina Ciechanowiec pozyskała na ten cel 10 800 000 zł z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz 400 000,00 zł z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. Gmina zapewnia wkład własny w wysokości 7 782 849,21 zł.

 

Odbioru dokonano w obecności Burmistrza Ciechanowca Eugeniusza Święckiego, pracowników referatu inwestycji i przedstawicieli wykonawcy. Aktualnie wykonywane są prace w zakresie rozbudowy, przebudowy, nadbudowy budynku sanitarno-szatniowego, zagospodarowania terenu w przyłącze wodociągowe, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, drenaż boiska, odwodnienia, podbudowy z kruszywa łamanego. W ramach inwestycji powstanie infrastruktura, w której będą mogły być prowadzone usługi rekreacyjne, sportowe i kulturalne. Przebudowa stadionu w dużym stopniu wpłynie na poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni oraz stworzy korzystne warunki do aktywności i rekreacji mieszkańców.

 

Całość projektu obejmuje przebudowę istniejącego stadionu miejskiego w Ciechanowca, w tym m. in.: rozbiórkę istniejącej bieżni i urządzeń lekkoatletycznych wraz z podbudową, placu wielofunkcyjnego o nawierzchni betonowej i części ciągów pieszych wraz z podbudową, rozbiórkę istniejących trybun oraz wyposażenia sportowego, rozbudowę z przebudową i nadbudową budynku sanitarno-szatniowego, przebudowę i rozbudowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, przebudowę i rozbudowę bieżni lekkoatletycznej okólnej 400 m oraz prostej sześciotorowej o dystansie 100 m o nawierzchni poliuretanowej, budowę trybun wraz z częściowym zadaszeniem, wykonanie wiat dla zawodników rezerwowych i trenerów, wykonanie piłkochwytów o wysokości 6 m, wykonanie ogrodzenia płyty boiska, trybun i całego terenu sportowego wraz z bramą wjazdową, wykonanie instalacji odwadniającej teren, wykonanie oświetlenia boiska sportowego, kanalizacji kablowej pod nagłośnienie obiektu i kanalizacji kablowej pod monitoring, wykonanie niezbędnych skarp i murów oporowych, budowę ciągów komunikacyjnych oraz schodów terenowych, montaż małej architektury, usunięcie/przebudowę istniejących oraz budowę nowych instalacji zewnętrznych, wewnętrznych oraz przyłączy: wodnego, kanalizacyjnego, elektroenergetycznego, wykonanie zagospodarowania terenu w zakresie kształtowania. terenów zielonych

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu