Początek nowego roku, to czas podsumowań i analiz minionego roku. To także podsumowanie pierwszego roku pracy samorządu po wyborach.

Rok 2019 był rokiem realizacji wielu inwestycji zrealizowanych w tym czasie na terenie naszej gminy. Były to głównie przedsięwzięcia dotyczące budowy i modernizacji dróg gminnych i powiatowych, bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zadania w zakresie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej.

 

Wartość zrealizowanych inwestycji i remontów w 2019 roku stanowi kwotę 7 583 137,49 zł, z czego    4 119 643,83 zł to środki własne gminy, a 3 463 493,66 zł to środki pozyskane z różnych programów    i instytucji zewnętrznych

 

Stabilna i konsekwentna realizacja budżetu gminy przy godnym podkreślenia zaangażowaniu samorządu i służb administracji, przyniosła bardzo dobry wynik. Realizacja ubiegłorocznych inwestycji na terenie gminy i miasta przebiega zgodnie z przyjętym planem, sukcesywnie kończone są zadania wyznaczone do realizacji, a także rozpoczął się etap tworzenia nowych koncepcji na 2020 rok.

 

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2019 r. 

 

LpNazwa zadania inwestycyjnego Poniesione wydatki ze środków własnych gminy   Poniesione wydatki z innych żródeł (FDS i Unijne) Wartość 
1 Zamontowanie masztów przed Urzędem Miejskim 3 840,06    3 840,06 
 2 Wykonanie i montaż gablot w Urzędzie Miejskim (poczet Naczelników i Burmistrzów oraz Honorowych Obywateli Ciechanowca)  1 924,00   1 924,00 
 3 Remont pomieszczeń byłej biblioteki + zakup mebli  69 843,41   69 843,41 
 4 Budowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu 409 972,23  321 027,62  730 999,85 
 5 Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 323 (ulica Kuczyńska)  11 931,00   11 931,00 
 6 Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu Nr ewidencyjny działki 2517/1 84 043,46    84 043,46 
 7 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kobusy - Radziszewo Stare 67 043,00  64 951,99   131 994,99
 8 Rozbudowa ulicy Wspólnej w Ciechanowcu  868 009,90  1 192 864,64  2 060 874,54
 9 Montaż klimatyzatora w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 5 400,00     5 400,00
 10 Naprawa muru oporowego przy Urzędzie Miejskim, w tym koszt wykonania prac w zakresie usunięcia muru oporowego i profilowanie terenu na działce 9 154 zł (PRK FARE)  12 612,66    12 612,66
 11 Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych 31 226,10     31 226,10
 12 Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Ciechanowcu - przygotowanie dokumentacji  11 880,00   11 880,0011 880,00 
 13 Przebudowa placu miejskiego przy ulicy Mickiewicza w Ciechanowcu 122 444,20   239 642,63  362 086,83
 14 Wykonanie placu manewrowego w m. Łempice 30 504,00     30 504,00
 15 Zakup nożyc hydraulicznych dla jednostki OSP w Ciechanowcu  656,00 10 624,00  11 280,00 
 16 Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynkach hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika przy ulicy 11 Listopada w Ciechanowcu - przygotowanie wniosku 20 054,00     20 054,00
 17 Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe w Ciechanowcu (Plac Szkoły Podstawowej)  279 172,51 241 250,00  520 422,51 
 18 Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu - dokumentacja  676,50    676,50
 19 Budowa linii wodociągowych i ściekowych oraz modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Ciechanowca ul. Sienkiewicza  69 622,17    69 622,17
 20 Wykonanie muralu o tematyce historycznej przy Urzędzie Miejskim 10 000,00    10 000,00 
 21 Montaż paneli solarnych do podgrzewu wody w Gminie Ciechanowiec 863 818,93  1 150 531,78   2 014 350,71
 22 Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Trzaski - Radziszewo Sieńczuch (dofinansowanie) 500 000,00    500 000,00 
 23 Dotacja dla Województwa Podlaskiego na dofinansowanie opracowania dokumentaji technicznej na budowę "Obwodnicy Ciechanowca" 397 000,00    397 000,00 
 24 Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Wys. Maz. zakupu samochodu przystosowanego dla przewodników psów tropiących  15 000,00   15 000,00 
 25 Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu 100 737,00    100 737,00 
 26 Zakup gazonów na kwiaty w mieście 1 780,00    1 780,00 
 27 Remont gabinetu (cyklinowanie podłóg)  2 353,00   2 353,00 
28
Remont budynku mieszkalnego wraz z wyposażeniem dla repatriantów   160 000,00 160 000,00
 29 Zakup komputera do USC 2 353,00    2 353,00 
 30 Zakup 24 laptopów (projekt)   72 601,00   72 601,00
 31 Montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne w budynkach należących do Gminy (OSP Ciechanowiec, UM, Biblioteka) - dokumentacja 23 905,70    23 905,70 
 32 Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca (zalew w Ciechanowcu) - dokumentacja 19 065,00    19 065,00 
 33 Przygotowanie dokumentacji - wykonanie sieci kanalizacyjnej i sanitarnej w Ciechanowcu  40 000,00    40 000,00
 34 Przygotowanie dokumentacji i wniosku - fotowoltaika 23 744,00     23 744,00
 35 Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - dokumentacja  17 915,00     17 915,00
 36 Przygotowanie dokumentacji i wniosku na zagospodarowanie parku przy Przedszkolu w Ciechanowcu  11 070,00   11 070,00 
 Razem:4 119 643,833 463 493,667 583 137,49