Dofinansowanie na zakup sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu

Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowcu otrzymała dotację z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu, zgodnie z uchwałą, którą radni wojewódzcy podjęli 8 czerwca 2020 r.

Zostały zakupione: 4 hełmy, 4 latarki do hełmów, 4 akumulatory i 4 mikrofogłośniki do radiotelefonu, wysysacz uniwersalny, bosak dielektryczny teleskopowy oraz defibrylator Philips.

Zakończyły się prace przy rozbudowie ulicy Wojska Polskiego w Ciechanowcu

Zakończyły się prace przy rozbudowie ulicy Wojska Polskiego w Ciechanowcu. W ramach zadania przebudowano istniejący odcinek drogi gminnej Nr 108937B o łącznej długości 337 m.

Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej oraz chodnika z kostki brukowej betonowej, ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie zjazdów, budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi i budowę oświetlenia drogowego.

Powszechny Spis Rolny 2020 - udział w spisie w drodze samospisu przez internet lub telefon

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju jest prowadzony Powszechny Spis Rolny 2020. Spis rolny jest jedynym badaniem, które pozwala pozyskać kompleksowe dane na temat rolnictwa.

Informacje zebrane w spisie są potrzebne, żeby ocenić stan polskiego rolnictwa i móc kształtować politykę rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, jak i w naszych małych ojczyznach, jakimi są gminy.

Bezpłatna sieci Wi-Fi na terenie Ciechanowca w ramach inicjatywy WiFi4EU

Burmistrz Ciechanowca w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 20 października podpisał umowę na realizację rzeczową inwestycji w ramach inicjatywy WiFi4EU.

Umowa dotyczy uruchomienia bezpłatnej sieci Wi-Fi, która swoim zasięgiem ma objąć rynek w centrum miasta, teren wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz zalewu od strony stadionu.

Ponad 20 tys. zł  na zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich „Basiewianki”

Gmina Ciechanowiec otrzymała wsparcie finansowe w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” na realizację zadania „Zakup wyposażenia niezbędnego do usprawnienia działalności KGW Basiewianki w Kocach-Basiach”.

Dzięki doposażeniu Koła Gospodyń Wiejskich „Basiewianki”, mieszkańcy sołectwa Koce-Basie oraz miejscowości sąsiednich będę mieli możliwość zwiększenia swojej aktywności społecznej i kulturalnej.

Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec - dofinansowanie na realizację zadania

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie na realizację zadania „Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2. Działania na rzecz równowagi praca-życie.

W ramach zadania zostanie utworzony żłobek dla dzieci w wieku do lat 3 z terenu gminy Ciechanowiec.