• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j Dz. U. 2022 poz. 2651)

 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002651/T/D20222651L.pdf

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. O podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1452, 1512)

 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001452/U/D20221452Lj.pdf

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. O podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2020 poz. 333 z późn. zm.)

 http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000333/T/D20200333L.pdf

 • Ustawa z dnia 20 października 2002 r. O podatku leśnym (tj. Dz.U. z 2019 poz. 888 z późn. zm.)

 http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000888/T/D20190888L.pdf

 • Uchwała Nr 67/XII/07 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10 grudnia 2007 roku w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

 http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.3642

 • Uchwała nr 216/XXIX/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2021.1881)

 https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2021/1881/akt.pdf

 • Uchwała Nr 367/XLVI/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 24 listopada 2022 r.  w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2022.5335)

 https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2022/5335/akt.pdf

 • Uchwała nr 364/XLVI/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2022.5332)

 https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2022/5332/akt.pdf

 • Uchwała nr 365/XLVI/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2022.5333)

 https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2022/5333/akt.pdf

 • Uchwała nr 366/XLVI/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2022.5334)

 https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2022/5334/akt.pdf

 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (M.P. 2022 poz. 996)

 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20220000996/O/M20220996.pdf

 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P. 2021 poz. 951)

 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20210000951/O/M20210951.pdf

 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. 2022 poz. 731)

 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20220000731/O/M20220731.pd

 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. (M.P. 2022 poz. 1001)

 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20220001001/O/M20221001.pdf

 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 r. (M.P. 2022 poz. 913)

 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20220000913/O/M20220913.pdf


 


Urząd Miejski w Ciechanowcu

ul. Mickiewicza 1, pokój nr 11 (I piętro)

 • Kontakt telefoniczny: 86 277 11 45 wew. 36 (od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 12.00)
 • Kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Program Czyste Powietrze

 

Program Czyste Powietrze to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Nowe zasady Programu Czyste Powietrze 2.0 obowiązujące od 15 maja 2020 r. uproszczają postępowanie aplikacyjne oraz zwiększają dostępność Programu dla beneficjentów. Zmieniono limit dofinansowania, a ponadto podzielono go na część podstawową i rozszerzoną.

 

W segmencie pierwszym - podstawowym - obowiązującym od połowy maja 2020 r. beneficjent, którego dochód nie przekracza 100 tys. zł w skali roku, może ubiegać się o dofinansowanie do 30% poniesionych kosztów na:

 • wymianę starego kotła
 • termomodernizację budynku
 • wymianę okien czy drzwi zewnętrznych.

 

Od października 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił drugą część Programu - rozszerzoną - skierowaną do osób o niższych dochodach, które będą mogły starać się o wyższe dotacje. Poziom dofinansowania do 60% poniesionych kosztów eko-inestycji przysługuje osobom, które spełniają poniższy warunek:

 • dochód w gospodarstwie wieloosobowym jest niższy niż 1400 zł na osobę
 • dochód w gospodarstwie jednoosobowym jest niższy niż 1960 zł na osobę

 

W tym celu, aby prawidłowo złożyć wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, należy dołączyć zaświadczenie o dochodach wydawane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu (lub jednostkę organizacyjną innej Gminy, właściwej ze względu na zameldowanie) wydawane na wniosek osoby będącej właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości.

 

W celu zapewnia pomocy przy wypełnianiu wniosków, w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze, w ramach którego zapewniona jest pomoc formalna, włącznie z wysłaniem kompletnego wniosku do WFOŚiGW w Białymstoku.

 

Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze
Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 11 (I piętro)

 • Kontakt telefoniczny: 86 277 11 45 wew. 36 (od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 12.00)
 • Kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

informacja   więcej informacji: https://czystepowietrze.gov.pl/

 

Fundusze Europejskie

 

23 grudnia 2020 r. Burmistrz Ciechanowca podpisał umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dotyczącą realizacji projektu grantowego „Usługi dotyczące transportu door-to-door wraz poprawą dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Ciechanowiec” realizowanego w ramach konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Usługa transportowa door-to-door oznacza usługę indywidualnego transportu osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmującą pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Pojęcie indywidualnego transportu obejmuje również sytuacje, w których z transportu korzysta w tym samym czasie - o ile pozwalają na to warunki pojazdu - kilka osób uprawnionych, jadąc z kilku lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego i z powrotem. Transport odbywał się będzie przy użyciu samochodu osobowego 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

 

Wartość projektu: 366 971,75zł
Wkład Funduszy Europejskich: 309 283,79 zł

 

Celem projektu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez wprowadzenie nowej jakości usług transportowych na terenie Gminy Ciechanowiec, w postaci usług indywidualnego transportu door-to-door, który znacząco poprawi obecnie bardzo utrudniony dostęp do placówek zdrowia, rehabilitacji, placówek prowadzących działania aktywizacji społecznej, edukacyjnych, kulturalnych czy do zakładów pracy. Istniejący transport drogowy nie rozwiązuje potrzeby w zakresie przemieszczania się osób z niepełnosprawnościami oraz innych osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Realizacja projektu będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i pozytywnie wpłynie na ich sytuację społeczno-zawodową.

 

Z usługi transportowej door-to-door, będą mogły skorzystać osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, które ukończyły 18 rok życia. Osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności to takie, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym: poruszające się na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach, niewidome, czy słabowidzące). Będą to zarówno osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia.

 

Planowane efekty realizacji projektu:

 • Rozwój i wzmacnianie potencjałów rozwojowych osób niepełnosprawnych umożliwiających samodzielne pełnienie ról społecznych.
 • Niwelowanie i likwidowanie barier na drodze do integracji społecznej.
 • Pobudzanie i wspieranie różnorodnych form partycypacji i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych.
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych oraz kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji.

 

Projekt realizowany będzie od 1 kwietnia 2021 r do 31 marca 2022 r.

 

W okresie trwałości projektu (32 miesiące po zakończeniu jego realizacji), usługa świadczona jest za opłatą w wysokości 50 gr netto za każdy przejechany kilometr.

 

Biuro projektu:
Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 15

 • Kontakt telefoniczny (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30)
  - 86 277 11 45 wew. 16, 38
  - 727 705 341

 • skrytka ePuap: /7d0kley88z/skrytka

 • Kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Załączniki:

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych