20 maja dokonano odbioru prac w ramach zadania "Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynku Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu".

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 675 998,87 zł, z czego 393 245,18 zł stanowiły środki własne, zaś 1 282 753,69 zł dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Gmina Ciechanowiec rozważa realizację projektu związanego z modernizacją oświetlenia ulicznego. Stare oprawy rtęciowe i sodowe zastąpione zostaną oprawami ze źródłem światła LED.

Podstawowym celem realizacji projektu jest taki dobór opraw oświetleniowych, by w sposób znaczący uległy poprawie warunki oświetleniowe na drogach gminnych. W konsekwencji wymiana systemu oświetlenia zakłada zmniejszenie wydatków związanych ze zużyciem prądu oraz konserwacji starego oświetlenia.

W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie w kwocie 80 tys. złotych.

Dzięki otrzymanemu wsparciu możliwe będzie reaktywowanie kuchni, która już od nowego roku szkolnego 2020/2021 będzie mogła przygotowywać posiłki na potrzeby gminnych placówek oświatowych.

28 maja odbyło się XIX posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawach: zwolnienia od podatku od nieruchomości i przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ciechanowiec, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, co wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).

Nieruchomość, w zasięgu której przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, powinna być podłączona do tej sieci.

Powszechny Spis Rolny 2020. Kiedy się rozpocznie? Jakie gospodarstwa rolne obejmie?

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju będzie realizowany Powszechny Spis Rolny 2020. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem,które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo.

Zostaną nim objęte gospodarstwa indywidualne, gospodarstwa prowadzone przez osoby prawne czy jednostki organizacyjne. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, gospodarz jest zobowiązany do udzielenia dokładnych i prawdziwych odpowiedzi.