logotyp

Projekt realizowany w ramach działania 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T Oś priorytetowa III Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0240/22-00.

 

Opis projektu:

W ramach projektu wykonane zostaną:

 • cztery wyniesione przejścia dla pieszych z kostki brukowej betonowej na skrzyżowaniu ulic Szkolna - Wojska Polskiego - Kazimierza Uszyńskiego
 • dwa wyniesione przejścia dla pieszych z kostki brukowej betonowej na skrzyżowaniu ulicy Pińczowskiej z ulicą Konopnickiej
 • ustawienie barierek ochronnych typu „olsztyńskie" przy przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i 11-go Listopada.

Cel projektu:

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Ciechanowiec. Inwestycja przyczyni się do:

 • zmniejszenia wypadków i kolizji z udziałem pieszych na terenie objętym projektem
 • zabezpieczenia miejsc szczególnie niebezpiecznych dla pieszych na terenie miasta Ciechanowiec.

Wartość projektu:

 • całkowity koszt projektu: 499 950 zł.
 • kwota przyznanego dofinansowania: 424 957,50 zł.

 

pobierz

 

 

 

cyfrowa gmina

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

 

Program „Cyfrowa Gmina” jest odpowiedzią na problemy samorządów związane z obsługą mieszkańców za pośrednictwem usług elektronicznych. Pandemia COVID-19 pokazała jak ważna w tych trudnych czasach jest możliwość załatwienia spraw urzędowych nie wychodząc z domu. Dzięki otrzymanym środkom ciechanowiecki urząd wzbogaci się o nowe rozwiązania, które znacząco podniosą poziom cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie pozwoli także na wymianę sprzętu komputerowego co wpłynie na podniesienie efektywności w codziennej pracy.

 

Nazwa projektu:

Cyfrowa Gmina

Cel projektu:

Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Wartość projektu:

254 820,00 zł

Finansowanie projektu:

Projekt finansowany jest całkowicie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Opis projektu:

Projekt skierowany jest do Jednostek Samorządu Terytorialnego. W ramach realizacji tego projektu Gmina Ciechanowiec otrzymała kwotę 254 820,00 zł, która pozwoli na wykonanie następujących działań:

 • przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu mającej na celu określenie poziomu zabezpieczeń przed cyberatakami
 • zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenia serwerowni na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu
 • zakup i wdrożenie rozwiązań mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu

 

cyfrowa gmina 1

 

cyfrowa gmina

 

Zadanie realizowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Nazwa projektu:

Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Cel projektu:

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach poprzez likwidację barier architektonicznych, dostosowanie strony internetowej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz oznaczeniu pomieszczeń w sposób właściwy dla osób niepełnosprawnych.

Beneficjent:

Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

Planowany okres realizacji:

15.02.2022 - 15.02.2023

Wartość projektu:

173 249,26 złotych

Finansowanie projektu:

Dofinansowanie: 62 500,00 zł, w tym 52 675,00 zł zł otrzymanych ze środków Unii Europejskiej oraz 9 825,00 zł z budżetu państwa

Opis projektu:

Przedsięwzięcie grantowe realizowane będzie w podziale na dostępność architektoniczną, cyfrową i komunikacyjno-informacyjną. W ramach realizacji projektu zaplanowano:

 • likwidację barier architektonicznych, polegającą na wykonanie pochylni i miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • dostosowanie strony internetowej do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • oznaczenie pomieszczeń w sposób właściwy dla osób niepełnosprawnych

Biuro projektu:
Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 15
Kontakt telefoniczny 86 277 11 45 wew. 16 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30)
skrytka ePuap: /7d0kley88z/skrytka

 

pfron lempice 1

 

fundusz rozwoju regionalnego

 

W związku z otrzymaniem przez Gminę Ciechanowiec (Grantodawca) dofinansowania do projektu WND-RPPD.05.01.00-20-0844/20 pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Ciechanowiec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna RPOWP 2014-2020, Gmina ma obowiązek przeprowadzenia naboru wniosków o grant.

 

Osoby, które złożyły deklarację wraz z ankietami w roku ubiegłym i wstępnie zakwalifikowały się do otrzymania dofinansowania również mają obowiązek złożenia wniosku o grant. W razie nie złożenia WNIOSKU O GRANT ankiety i deklaracje złożone do dnia 31.08.2021 r. nie będą brane pod uwagę. Wnioski o grant złożone przez mieszkańców, którzy wcześniej złożyli ankietę w ramach badania zapotrzebowania na instalacje OZE w ramach Projektu w Gminie i zostali ujęci, jako potencjalni Grantobiorcy we wniosku o dofinansowanie będą miały pierwszeństwo przed pozostałymi wnioskami.

 • Nabór - WNIOSEK O GRANT - podyktowany jest spełnieniem obowiązków wynikających z Programu zgodnie z regulaminem konkursu.
 • Nabór WNIOSKÓW O GRANT - dostępnych na stronie www.ciechanowiec.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, nastąpi od dnia 01.09.2022 r. i potrwa do dnia 01.10.2022 r.

 

Daty graniczne realizacji projektu:

 • termin rozpoczęcia realizacji projektu - 27.08.2021 r.
 • planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu - podpisanie końcowego protokołu odbioru - 31.12.2022 r.
 • planowany termin finansowanego zakończenia realizacji projektu - 31.12.2022 r.

 

Wybór Grantobiorców zostanie przeprowadzony na podstawie wyników oceny formalnej i merytorycznej. Wnioski o grant złożone po terminie i/lub w innej formie niż przewiduje to Regulamin nie będą podlegały ocenie. Grantobiorcy (mieszkańcowi) przysługuje zwrot 75% wydatków inwestycyjnych (kosztów kwalifikowanych) związanych z:

 • zakupem i montażem urządzeń produkujących energię elektryczną z promieniowania słonecznego (instalacja fotowoltaiczna) lub energię cieplną z promieniowania słonecznego (kolektory słoneczne)
 • przyłączeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci budynku lub podłączenie instalacji kolektorów słonecznych do istniejącego systemu ciepłowniczego (centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa)
 • zakupem urządzeń oraz oprogramowania służących do zdalnego monitorowania urządzeń produkujących energię z OZE
 • wykonaniem instalacji odgromowej dotyczącej tylko i wyłącznie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej przed wyładowaniami atmosferycznymi i jego skutkami (kosztem kwalifikowalnym nie może być instalacja odgromowa całego budynku, na którym możliwy jest montaż systemu PV)
 • kosztami przygotowawczymi tj. kosztami dokumentacji technicznej a także dokumentacji kosztorysowej


Grantobiora składa wniosek o grant w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu.

 

pobierz

 

informacja  

Lista grantobiorców zakwalifikowanych do projektu "Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Ciechanowiec " dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

 

informacja  

Lista grantobiorców zakwalifikowanych w drugim naborze do projektu "Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Ciechanowiec " dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

 

 

logotyp 

 

Rozpoczyna się rekrutacja uczniów do projektu pt. „Rozwiń skrzydła w ramach ponadnarodowej mobilności”.

W rekrutacji wyłonionych zostanie 20 uczestników (uczniów klas VI-VIII), którzy wyjadą do Grecji w dniach 17.10.2022 - 28.10.2022.

Szczegóły udziału w projekcie oraz kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie Rekrutacji.  Regulamin i formularze rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkoły. Formularze należy składać w sekretariacie szkoły lub w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu.

 

pobierz

 

 

 

026

 

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych.

Projekt realizowany jest od 1 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla 70 osób (39K i 31M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących Gminę Ciechanowiec w terminie od 01.03.2022 - 31.08.2023 roku.

 

Zaplanowane zadania:
1. Utworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagająco-pielęgnacyjnego
2. Klub Seniora w Czaje Wólce dla 15 osób
3. Klub Seniora w Malcu dla 15 osób
4. Usługi na rzecz wsparcia rodzin z problemami wychowawczo-opiekuńczymi
5. Dwa mieszkania chronione wspierane

 

Wartość projektu: 1 709 340,15 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 623 873,11 zł

 

Rekrutacja do projektu: link