082 

Projekt „Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Rekrutacja do projektu „Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec” trwa od lipca do sierpnia 2021 lub do wyczerpania miejsc. Nabór obejmuje okres udziału: 01.09.2021 r. do 31.05.2023 r.

Projekt skierowany jest do 15 osób (13K/2M) – rodzice/opiekunowie prawni dzieci w wieku do lat 3: powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka oraz osoby pozostające bez zatrudnienia.

 

O przyjęcie dzieci do żłobka w ramach projektu mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni, którzy spełnią następujące warunki:

  1. wypełnią i złożą poprawnie wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka,
  2. wypełnią i złożą deklarację uczestnictwa w projekcie,
  3. wypełnią i złożą oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Projektu,
  4. wypełnią i złożą oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna,
  5. wypełnią i złożą oświadczenia rodzica/ opiekuna prawnego o statusie na rynku pracy wraz z wymaganymi załącznikami (zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenie z PUP lub zaświadczenie z ZUS).

Kryteria premiujące:

- osoby niepełnosprawne – 5 pkt. (orzeczenie)

 

Wszelkie informacje oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

Tel. 86 277 11 45, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwych drukach, opatrzone datą i podpisem Rodziców/ Opiekunów prawnych uczestnika dziecka.

W/w dokumenty należy złożyć w siedzibie lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego (decyduje data stempla pocztowego) lub wysłać w formie skanowanych dokumentów na adres e-mail podany poniżej:

Urząd Miejski w Ciechanowcu

ul. Mickiewicza 1

18-230 Ciechanowiec

Tel. 86 277 11 45

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu lub pod nr telefonu wskazanym w ogłoszeniu.

Dokumenty do pobrania:

- Regulamin udziału w projekcie

- Karta zgłoszenia + oświadczenia (doc)

- Karta zgłoszenia + oświadczenia (pdf)

- Wzór umowy z rodzicem/opiekunem prawnym

 

Rekrutacja do Projektu jest otwarta, jawna, na jednakowych warunkach dla wszystkich kandydatów w oparciu o dokumenty rekrutacyjne.

Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z zasadą równych szans, w tym równości płci.

Rekrutacja uczestników prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans poprzez wyraźnie określone kryteria uczestnictwa i równy dostęp do informacji dla zainteresowanych udziałem w Projekcie rodziców dzieci w wieku do lat 3 bez względu na ich płeć, stopień niepełnosprawności, czy pochodzenie społeczne.

 

 

002

 

Gmina Ciechanowiec dzięki „Programowi wyrównywania różnic między regionami III” otrzymała możliwość zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych. Celem strategicznym Programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

 

W ramach zadania zakupiono samochód Toyota Proace Verso. Koszt całkowity zakupu busa wyniósł 140 564 zł. Kwota przyznana i wykorzystana na realizację projektu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to 84 649 zł. Środki własne gminy wyniosły natomiast 55 915 zł. Zakupiony pojazd jest przystosowany do przewozu 9 osób łącznie z kierowcą, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim. Dzięki tej inwestycji niepełnosprawni z gminy Ciechanowiec będą mogli częściej uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze edukacyjnym, kulturowym, czy też sportowym.

 

002

 

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania Modernizacja targowiska w Ciechanowcu wraz z budową hali targowej.

 

Przebudowa targowiska ma wpłynąć na rozwój gospodarczy gminy i promocję lokalnej przedsiębiorczości. Oprócz nowych wiat handlowych powstanie nowoczesny węzeł sanitarny, a plac targowy będzie służył przede wszystkim lokalnym producentom. Koszt całej inwestycji to 1 073 520, 49 zł. Przyznana dotacja wynosi 683 081 zł. Wartość wkładu własnego 390 439, 49 zł. Zakończenie przebudowy planowane jest na listopad 2021 r.

 

002

 

Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu otrzymał dotację w wysokości 427 tys. zł. na realizację projektu „Gmina Ciechanowiec - miejsce przyjazne seniorom”, w ramach którego objętych będzie 48 osób w wieku powyżej 60 lat, mieszkających na terenie gminy Ciechanowiec.

 

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności seniorów, którzy potrzebują wsparcia w codziennym życiu. W istniejącym Klubie Seniora „Chwilowo Młodzi”, działającym przy Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu, zostanie zwiększona o 18 liczba miejsc oraz zostanie rozszerzona oferta zajęć. Obecnie z klubu korzysta 30 osób.

 

Będą dla nich zorganizowane zajęcia muzyczne, manualne, kulinarne, a także informatyczne. Seniorzy skorzystają również z zajęć sportowo-ruchowych. Wezmą udział w wykładach o tematyce medycznej z dziedziny psychologii, kardiologii, okulistyki, dermatologii, reumatologii, dietetyki. Wyjadą również na spektakle do opery, teatru i na seanse filmowe.

 

Koszt tego projektu wynosi blisko 461 tys. zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego to 427 tys. zł. Zadanie będzie realizowane od lutego 2021 roku do 31 stycznia 2023 roku.

 

002

 

Przedszkole w Ciechanowcu otrzymało dofinansowanie na realizację zadania „Przedszkole pełne możliwości”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, dotyczącego poddziałania: 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

 

W ramach zadania stworzono nowe miejsca dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy, a oferta Przedszkola została poszerzona o dodatkowe zajęcia specjalistyczne. Projekt zakładał zakup urządzeń technologicznych i materiałów niezbędnych do kształtowania i rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych oraz doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli, poprzez udział w szkoleniach i kursach. Wartość projektu to 461 183,11 zł, w tym kwota dofinansowania 391 436,31 zł.