Remonty kolejnych dróg gminnych - umowy wartości 4,5 mln zł na realizację inwestycji podpisane

Burmistrz Ciechanowca 23 grudnia podpisał kolejne umowy na realizację inwestycji drogowych: „Rozbudowa drogi gminnej - ulica Armii Krajowej w miejscowości Ciechanowiec” oraz „Rozbudowa drogi gminnej - ulica Spółdzielcza w miejscowości Ciechanowiec”. Wartość obu kontraktów to niemal 4,5 mln zł.

Planowany termin zakończenia realizacji robót budowlanych wyznaczono na 29 października 2021 r. Wykonawcą obu zadań jest firma TFK ROADS Jacek Timofiejuk z Siemiatycz.

 

„Rozbudowa drogi gminnej - ulica Armii Krajowej w miejscowości Ciechanowiec”

Zakres robót obejmuje rozbudowę ulicy Armii Krajowej w Ciechanowcu. W ramach zadania zaplanowano m. in. przebudowę i rozbudowę drogi gminnej w zakresie jezdni, chodnika i zjazdów, rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej, rozbudowę sieci wodociągowej, budowę sieci oświetlenia ulicznego, wycinkę drzew i krzewów, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, likwidację istniejących sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej.

Wartość zadania 1 955 685,33 zł

 

„Rozbudowa drogi gminnej - ulica Spółdzielcza w miejscowości Ciechanowiec”

Zakres robót obejmuje przebudowę ulicy Spółdzielczej w Ciechanowcu wraz z infrastrukturą techniczną, tj. rozbudową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej, sieci telekomunikacyjnej. W ramach zadania zaplanowano m. in. rozbudowę nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów, przebudowę skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową, rozbudowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, rozbudowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej, rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nN 0,4kV, przebudowę sieci elektroenergetycznych nN 0,4kV i SN 15kV, przebudowę kolizji sieci telekomunikacyjnych, budowę kanału technologicznego w standardzie KTu1, rozbiórkę kolidujących z rozbudową budynków - mieszkalnego i gospodarczego i kolidujących elementów infrastruktury, likwidację istniejących sieci określonych w dokumentacji, wycinkę drzew i krzewów, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wartość zadania 2 419 703,30 zł

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu