Marszałek Województwa Podlaskiego informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie dokonania podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, zwanego dalej „Projektem” oraz wyłożeniu Projektu do publicznego wglądu i umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Projekt dostępny jest do wglądu:

  •  w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 14, 15-097 Białystok, II piętro, pokój nr 208, w poniedziałek w godzinach 8.00 - 16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/ w zakładce: Urząd Marszałkowski/Łowiectwo.

 

Uwagi do Projektu mogą być składane:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
  • lub w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufania ePUAP
  • w terminie od 14 października do 4 listopada 2020 r.

 

Uwagi do Projektu może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej Projektem wraz z przesłanym dokumentem potwierdzającym akt własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości oraz określenie położenia nieruchomości poprzez wskazanie numeru i obrębu ewidencyjnego nieruchomości.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Marszałek Województwa Podlaskiego.

 

W przypadku pytań proszę o kontakt z Referatem Łowiectwa i Rybactwa Śródlądowego w Departamencie Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pod numerem telefonu (85) 66 54 204 lub 202

 

Projekt uchwały: https://bip.wrotapodlasia.pl