Osoby mające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, które otrzymują z KRUS świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie niższej niż 2400 zł brutto miesięcznie mogą wystąpić do jednostki organizacyjnej KRUS z wnioskiem o świadczenie wyrównawcze.

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający nadanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wystawiony przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Osoby uprawnione do emerytury i renty zagranicznej lub innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze dodatkowo powinny dołączyć dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą.

 

Świadczenie wyrównawcze przysługuje w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 2400 zł, a łączną kwotą otrzymywanych emerytur i rent oraz ww. świadczeń zagranicznych. Świadczenie wyrównawcze wypłacane jest na wniosek osoby uprawnionej.

Wniosek dostępny jest pod adresem: www.krus.gov.pl

 

*Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 319 ze zm.).

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Oddział Regionalny w Białymstoku

.