31 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy gruntów w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Działając na mocy art. 28 tej ustawy Burmistrz właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, będzie potwierdzał zawarte co najmniej na 10 lat umowy dzierżawy gruntów, osobie niebędącej:

a. małżonkiem emeryta lub rencisty
b. jego zstępnym lub pasierbem
c. osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym
d. małżonkiem osoby, o której mowa w pkt. b lub c

 

W myśl art. 38 pkt. 1 u.s.r. przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu domniemywa się, że właściciel gruntów zaliczonych do użytków rolnych lub dzierżawca takich gruntów, jeżeli umowa dzierżawy jest potwierdzona przez wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, prowadzi działalność rolniczą na tych gruntach. Z treści tego przepisu wynika, że wójt potwierdza zawarcie umowy dzierżawy gruntów zaliczonych do użytków rolnych. Nie ma znaczenia między jakimi podmiotami jest ona zawarta i na jaki okres. Kluczowe znaczenia ma tylko przedmiot umowy – jej zakres musi obejmować użytki rolne.

 

Według powyższych przepisów Burmistrz dokonuje tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdza faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządza umowy dzierżawy i nie poświadcza własnoręczności podpisów na tych umowach.

 

W celu uzyskania potwierdzenia należy zgłosić się do tut. urzędu z podpisaną umową dzierżawy. Potwierdzenie jest zwolnione z opłaty skarbowej (art. 2 § 1 ust 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1000 ze zm.).

 

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, pokój nr 8, tel. (86) 277 11 45 wew. 18.