XXVI Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu odbędzie się 28 stycznia 2021 r. Początek obrad o godz. 9.00 w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu ul. Mostowa 8.

Z uwagi na panującą sytuację, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i pozostałych uczestników sesji zachęcamy do uczestnictwa w obradach sesji za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. Retransmisja obrad udostępniana jest w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu.

 

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych
6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

  • zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Ciechanowcu na 2021 r.
  • zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ciechanowcu na 2021 r.
  • zmieniająca uchwałę Nr 175/XXIV/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy w 2021 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
  • rozpatrzenia petycji z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie masowych szczepień przeciwko chorobie COVID-19 wywoływaną przez wirus SARS-CoV-2
  • przystąpienia do sporządzenia kompleksowej „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ciechanowiec na lata 2017-2030”
  • zmieniająca statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu

7. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Ciechanowcu za 2020 rok.
8. Sprawozdania z prac stałych Komisji Rady Miejskiej w Ciechanowcu za 2020 rok.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawy różne i wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Karolewski

 

informacja

www.ciechanowiec.esesja.pl