Do 15 lutego 2021 r. trwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z projektem Planu i zgłoszenia swojego stanowiska poprzez specjalny formularz.

Propozycje rozwiązań przedstawione w projekcie Planu Strategicznego dla WPR zostały wypracowane w trakcie prac zespołów skupiających środowiska eksperckie, zaangażowane do oceny stanu oraz zidentyfikowania najistotniejszych potrzeb i wypracowania sposobu ich realizacji.

 

Propozycje rozwiązań przedstawione w projekcie Planu Strategicznego dla WPR zostały wypracowane w trakcie prac zespołów skupiających środowiska eksperckie, zaangażowane do oceny stanu oraz zidentyfikowania najistotniejszych potrzeb i wypracowania sposobu ich realizacji.

 

Zgłoszone uwagi pomogą w wypracowaniu rozwiązań, które będą szansą dla Polski w kształtowaniu przyszłych instrumentów interwencji w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich. Ułatwią dostosowywanie ich do krajowych uwarunkowań, przy jednoczesnym kształtowaniu zasad i warunków dostępu do wsparcia. MRiRW zależy na wszystkich opiniach i propozycjach do planu strategicznego od uczestników polskiego sektora rolno-spożywczego, którzy posiadają praktyczną wiedzę i doświadczenie pozwalające zapewnić właściwe dostosowanie wsparcia z WPR do rzeczywistych potrzeb rolników, przetwórców, przedsiębiorców, eksporterów oraz mieszkańców obszarów wiejskich.

 

 

Informacja o trwających konsultacjach zamieszczona jest m.in. na stronie głównej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Konsultacje społeczne projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej