Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 marca kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego podlegają podwyższeniu.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 353) - wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 104,24%, nie mniej niż o kwotę 50,00 zł.

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 

W związku z tym Prezes KRUS komunikatem z dnia 15 lutego 2021 r. ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od 1 marca 2021 r. wynosi 1.013 zł 63 gr. (wzrost o 4,24%).

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2021 r. polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 1.013,63 zł przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia, nie mniej niż o kwotę 50,00 zł. W taki sposób od dnia 1 marca 2021 r. zostaną podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 28 lutego 2021 r. Jeżeli świadczenie ustalone w sposób określony powyżej jest niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2021 r. 1.250,88 zł) - podwyższa się je z urzędu do 1 250,88 zł.

 

Od dnia 1 marca 2021 r. również ulegnie zmianie wysokość renty socjalnej, która wyniesie 1 250,88 zł, a łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej nie może przekroczyć kwoty 2 501,76 zł (przy czym rentę socjalną można maksymalnie obniżyć do 125,09 zł).
Od dnia 1 marca 2021 r. - do kwoty 1 250,88 zł wzrasta kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (art. 8 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r.).

 

Świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji ulegają ponownemu obliczeniu z urzędu, zgodnie z art. 5 ww. ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r., w taki sposób, aby łączna kwota świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych (z uwzględnieniem nowej kwoty dodatku równego różnicy między kwotą świadczeń przyznanych przez państwa członkowskie UE/EFTA, a najniższą emeryturą w Polsce) wraz z świadczeniem uzupełniającym, nie przekroczyła kwoty 1.772,08 zł miesięcznie. Świadczenie uzupełniające przysługuje osobie uprawnionej w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

 

Od dnia 1 marca 2021 r. wzrastają również kwoty dodatków/świadczeń przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą:

 • dodatek pielęgnacyjny 239 zł 66 gr
 • dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji 359 zł 49 gr
 • dodatek kombatancki 239 zł 66 gr
 • dodatek z tytułu tajnego nauczania 239 zł 66 gr
 • dodatek kompensacyjny 35 zł 95 gr
 • dodatek dla sieroty zupełnej 450 zł 44 gr
 • świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom 239 zł 66 gr
 • świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR, nie więcej niż 239 zł 66 gr
 • dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego 917 zł 58 gr
 • ryczałt energetyczny 179 zł 81 gr
 • zasiłek pogrzebowy 4.000 zł 00 gr
 • zasiłek chorobowy za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni 10 zł 00 gr

 

p.o. Dyrektora
OR KRUS w Białymstoku
mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka