Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych

Od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.w Gminie Ciechanowiec realizowany będzie projekt pn. „Usługi dotyczące transportu door-to-door wraz poprawą dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Ciechanowiec”.

Usługa transportowa door-to-door oznacza usługę indywidualnego transportu osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmującą pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego.

 

Pojęcie indywidualnego transportu obejmuje również sytuacje, w których z transportu korzysta w tym samym czasie – o ile pozwalają na to warunki pojazdu - kilka osób uprawnionych, jadąc z kilku lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego i z powrotem.

 

Celem projektu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez wprowadzenie nowej jakości usług transportowych na terenie Gminy Ciechanowiec, w postaci usług indywidualnego transportu door-to-door, który znacząco poprawi obecnie bardzo utrudniony dostęp do placówek zdrowia, rehabilitacji, placówek prowadzących działania aktywizacji społecznej, edukacyjnych, kulturalnych czy do zakładów pracy. Istniejący transport drogowy nie rozwiązuje potrzeby w zakresie przemieszczania się osób z niepełnosprawnościami oraz innych osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Realizacja projektu będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i pozytywnie wpłynie na ich sytuację społeczno-zawodową.

 

Z usługi transportowej door-to-door, będą mogły skorzystać osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, które ukończyły 18 rok życia. Osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności to takie, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym: poruszające się na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach, niewidome, czy słabowidzące). Będą to zarówno osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia.

 

Więcej szczegółów tutaj

 

Załączniki:

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych