Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje o uruchomieniu nowego profilu rehabilitacji leczniczej dla osób po przebytej i udokumentowanej chorobie COVID-19.

Rehabilitacja ta będzie organizowana w dwóch Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS: w Jedlcu od 24 maja 2021 r. i w Szklarskiej Porębie od 4 czerwca 2021 r.

 Rehabilitacja lecznicza dla osób po przebytej i udokumentowanej chorobie COVID-19

 

Procedury kierowania na rehabilitację dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 obowiązują, jak przy kierowaniu na rehabilitację osób ze schorzeniami układu ruchu i układu krążenia. Są to osoby zagrożone całkowita niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, albo uznane okresowo za całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, ale rokujące odzyskanie tej zdolności w wyniku leczenia i rehabilitacji.

 

Aby móc skorzystać z rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 należy również spełniać określone kryteria dotyczące zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. Musi być więc spełniony jeden z następujących warunków:

  • podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie
  • podleganie ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą
  • ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowana zdolność do samodzielnej egzystencji.

 

W każdym przypadku uzasadnionym potrzebami zdrowotnymi pacjenta okres oczekiwania na ponowne skierowanie może zostać skrócony, a sam pobyt przedłużony. Każdorazowo świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest na wniosek lekarza ustalającego wskazania do odbycia rehabilitacji. Do wniosku muszą być dołączone niezbędne badania, zlecone przez lekarza. Wypełniony wniosek, który swą ważność zachowuje 6 miesięcy, należy złożyć (osobiście lub wysłać pocztą) we właściwym oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy. Wnioski podlegają rejestracji, sprawdzeniu pod względem formalnym i ocenie merytorycznej.

 

Po akceptacji lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego KRUS, rolnicy otrzymują propozycję wyjazdu. W przypadku gdy rolnik wyrazi zgodę na proponowany termin i miejsce rehabilitacji, otrzymuje skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Pierwszeństwo w skierowaniu na rehabilitację leczniczą mają osoby, dla których potrzeba rehabilitacji jest uzasadniona następstwem wypadku przy pracy rolniczej.

 

Wszystkich zainteresowanych w przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Regionalnym KRUS w Białymstoku lub najbliższą Placówką Terenową KRUS.

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Białymstoku