XXX Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu odbędzie się 18 czerwca 2021 r. Początek obrad o godz. 11.00 w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu ul. Mostowa 8.

Z uwagi na panującą sytuację, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i pozostałych uczestników sesji zachęcamy do uczestnictwa w obradach sesji za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. Retransmisja obrad udostępniana jest w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

 

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami.
5. Wystąpienie Dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem w sprawie działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz Punktu Rehabilitacji w Ciechanowcu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Raport o stanie Gminy Ciechanowiec za 2020 rok.
1) przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Ciechanowiec za 2020 rok,
2) debata nad przedstawionym Raportem,
3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ciechanowca wotum zaufania.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok i ocena wykonania budżetu:
1) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok,
2) zapoznanie z informacją o stanie mienia komunalnego gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku,
3) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Burmistrza Ciechanowca sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r.,
4) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Ciechanowcu opinii dot. wykonania budżetu gminy za rok 2020 oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ciechanowca z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok,
5) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Ciechanowcu wniosku o udzielenie Burmistrzowi Ciechanowca absolutorium za 2020 rok,
6) rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za 2020 rok,
7) rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ciechanowca za 2020 rok.
9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
2) dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Ciechanowiec za pomocą innego instrumentu płatniczego,
3) przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciechanowiec oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
4) uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ciechanowiec na lata 2021-2025 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanowiec”,
5) przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ciechanowiec
na lata 2017-2030”,
6) ustalenia opłat za pobyt dziecka w Akademii Odkrywców - Żłobku Miejskim
w Ciechanowcu oraz określenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie,
7) określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022 w Gminie Ciechanowiec,
8) organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla niektórych jednostek organizacyjnych gminy Ciechanowiec.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy różne i wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Karolewski

 

informacja

www.ciechanowiec.esesja.pl