XXXV Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu odbędzie się 10 listopada 2021 r. Początek obrad o godz. 10.00 w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu ul. Mostowa 8.

Z uwagi na panującą sytuację, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i pozostałych uczestników sesji zachęcamy do uczestnictwa w obradach sesji za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. Retransmisja obrad udostępniana jest w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

 

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
  2. obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec,
  3. określenia stawek podatku od nieruchomości,
  4. określenia stawek podatku od środków transportowych,
  5. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ciechanowca,
  6. ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Ciechanowcu
  7. ustalenia zasad i wysokości diet przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Ciechanowiec,
  8. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.,
  9. uchwalenia „Programu Współpracy w 2022 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”,
  10. likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu” w celu przekształcenia go w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawy różne i wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Karolewski

 

informacja

www.ciechanowiec.esesja.pl