XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu odbędzie się 21 grudnia 2021 r. Początek obrad o godz. 11.00 w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu ul. Mostowa 8.

Z uwagi na panującą sytuację, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i pozostałych uczestników sesji zachęcamy do uczestnictwa w obradach sesji za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. Retransmisja obrad udostępniana jest w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

 

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
  2. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2022-2037,
  3. uchwalenia budżetu Gminy Ciechanowiec na rok 2022,
  4. zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2022 rok,
  5. zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu,
  6. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ciechanowiec na lata 2022-2025,
  7. utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora w Wojtkowicach Starych,
  8. wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
  9. zmiany uchwały nr 87/XIV/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10 października 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec,
  10. zmiany uchwały Nr 262/XXXV/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Ciechanowcu,
  11. zmiany uchwały Nr 263/XXXV/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Ciechanowiec,
  12. stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności.
 7. Podsumowanie działalności Burmistrza Ciechanowca za 2021 rok.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Sprawy różne i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Karolewski

 

informacja

www.ciechanowiec.esesja.pl