Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego.

Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.

 

Zasady kierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny:

 • przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek
  w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie, co najmniej rok.
 • wiek - dzieci urodzone w latach 2007 - 2015 (7 - 15 lat)
 • podstawą skierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny jest „wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą” stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2013 r. poz. 860). Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, przez którego leczone jest dziecko.

 

Do wniosku należy dołączyć formularz z „informacją o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje z siedziby Oddziału lub Placówki Terenowej KRUS w Zambrowie lub Augustowie pod nadzorem wyznaczonych pracowników odpowiedzialnych za bezpieczny przejazd dzieci na trasie KRUS - ośrodek rehabilitacyjny. Przewóz dzieci odbywa się wynajętym autokarem. Odpłatność za pobyt oraz koszt podróży dziecka w całości pokrywa KRUS. Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

 

W 2022 r. Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku posiada miejsca na turnusy rehabilitacyjne:

 • dla dzieci ze schorzeniami układu ruchu
  Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju w terminie 26.06 - 16.07.2022 r.
 • dla dzieci ze schorzeniami układu oddechowego
  Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie w terminie 30.06 - 20.07.2022 r.

 

W przypadku zainteresowania skierowaniem dziecka na turnus rehabilitacyjny należy zgłosić się do najbliższej jednostki organizacyjnej KRUS po druki: „wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą” oraz „informację o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”. Do wniosku należy również dołączyć wypełniony druk „informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą’. Druki są dostępne również na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
(85) 749 73 05 Białystok
(86) 276 08 78 Zambrów
(87) 644 67 14 Augustów

Termin składania wniosków - 6 maja 2022 r.

 

Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku