Od 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski, które powinny obejmować okres przed 30 kwietnia 2022 r. czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy, należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy - do 15 lipca 2022 r.

 

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

 

Świadczenie 40 zł jest przyznawane na podstawie wniosków za okres faktycznego zapewniania obywatelowi Ukrainy zakwaterowania i wyżywienia i jest wypłacane z dołu. Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1.

 

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

 

Wniosek do pobrania:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf