Wnioski o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 przyjmowane będą w formie papierowej i elektronicznej do 30 listopada 2022 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.

Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

 

Informacje dla składających wniosek o świadczenia rodzinne:

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują na wniosek. Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1 parter, pokój nr 4. Przykładowe wzory wniosków oraz załączników do wniosku są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

 

Do wniosku należy dołączyć:

 • PIT-y za 2021 r. (PIT-11, PIT-11a, PIT-40) każdego z członków rodziny, który osiągnął dochód w 2021 r.
 • wszystkie posiadane świadectwa pracy w przypadku zakończenia zatrudnienia po 31.12.2020 r. każdego z członków rodziny, który zakończył zatrudnienie
 • zaświadczenie o dochodzie uzyskanym za drugi miesiąc zatrudnienia (zgodnie z obowiązującym wzorem) w przypadku podjęcia zatrudnienia po 01.01.2022 r., każdego z członków rodziny, który podjął zatrudnienie (chyba, że rodzina była uprawniona do pobierania świadczeń w poprzednim okresie zasiłkowym i dokument jest w posiadaniu Ośrodka)

 

Dodatkowo:

W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne:

 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w 2021 r. lub nakaz płatniczy
 • umowa dzierżawy (dotyczy osób, które przekazały/weszły w posiadanie gospodarstwa rolnego lub jego części w dzierżawę)

W przypadku osób, które wychowują dziecko bez udziału drugiego z rodziców:

 • odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów, lub
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne, lub
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów (wyłącznie gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej
  w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem)
 • odpis aktu zgonu rodzica dziecka (wyłącznie gdy drugi z rodziców dziecka nie żyje)
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (wyłącznie gdy ojciec dziecka jest nieznany)

W przypadku osób zobowiązanych do alimentów na rzecz osób spoza rodziny:

 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

W przypadku opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego:

 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu
  lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

W przypadku gdy osoba ze składu rodziny wykonuje pracę poza granicami Polski:

 • wypełniony formularz dotyczący koordynacji + wszelkie wskazane w formularzu dokumenty

 

Prosimy o czytelnie wypełnione i kompletne wnioski.