Zarządzenie Nr 66/22 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 września 2022 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 28 ust. 1i art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899) oraz uchwały Nr 343/XLIII/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości.

 

Zostaj przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość, położona w obrębie Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec, oznaczona jako działka o numerze ewidencyjnym 3038/7, o powierzchni 0,1152 ha, KW LM1W/00023759/1.

 

Szczegółowy opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży został opisany w załączniku poniżej:

 

pobierz