Burmistrz Ciechanowca ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, który odbędzie się w dniu 28 października 2022 r. (piątek) o godz. 8.30 w sali konferencyjnej (pok. nr 17) Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

Przedmiotem przetargu jest:

 

 • działka geodezyjna oznaczona jako działka nr 2212/8 o powierzchni 0,0026 ha, położona w obrębie gruntów Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec. Działka ma kształt wydłużonego wąskiego pasa znajdującego się pomiędzy obiektami budowlanymi stanowiącymi zabudowę mieszkaniową i usługowo handlową. W miejscu lokalizacji nieruchomości dostępna jest sieć energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna. Nieruchomość posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem Księgę Wieczystą KW LM1W/00023091/0, działy III I IV powyższej księgi nie zawierają wpisów.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 3 479,67 zł brutto (netto 2 829,00 zł + VAT 23%)

Wadium w wysokości 500,00 zł należy wpłacić w taki sposób, aby środki pieniężne znalazły się na koncie urzędu najpóźniej w dniu 24 października 2022 r.

 

 1. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu

Nr 54 8749 0006 0000 1241 2000 0070

w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu.

 1. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 19 września 2022 r.
 2. Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: potwierdzenie wniesienia wadium i dokument tożsamości.
 3. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.
 4. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego na przetargu małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 6. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, dalej ugn) upłynął z dniem 28.06.2022 r.
 7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy dopuszczeni do przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 8. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie wliczone na poczet ceny nabycia. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie wygrał przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu; zamknięcia przetargu; unieważnienia przetargu; zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 9. W przypadku, gdy nabywca nieruchomości wyłoniony w postępowaniu przetargowym nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ugn organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 10. Nabywca nieruchomości pokrywa koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży i aktu notarialnego. Nieruchomość sprzedawana jest według ewidencji geodezyjnej bez okazania granic. Wskazanie granic przez geodetę odbywa się na koszt nabywcy.
 11. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu oraz opublikowano na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu https://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl w sekcji /Tablica Ogłoszeń/.
 12. Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu pok. nr 2 lub telefonicznie (86)2771145 wew. 31.