logotyp Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Klaster Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych zaprasza do rekrutacji osoby zainteresowane bezpłatnym udziałem w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób lub rodzin zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

W ramach udziału w projekcie przewidujemy następujące formy wsparcia dla uczestników:

 • doradztwo zawodowe, konsultacje psychologiczne, sesje coachingowe, konsultacje prawne, pośrednictwo pracy, trening umiejętności społecznych, trening rozwoju zawodowego, zajęcia aktywizujące zawodowo
 • kursy i szkolenia zawodowe z certyfikatem, np. pracownik magazynowo-gospodarczy, kucharz, kurs sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, kurs księgowy, kurs komputerowy
 • stypendium szkoleniowe w wysokości około 700 zł/osoba (wysokość stypendium uzależniona jest od ilości godzin szkoleniowych)
 • 3-miesięczne staże zawodowe z możliwością zatrudnienia - około 1 050 zł miesięcznie
 • wynagrodzenie opiekuna stażysty - około 500 zł/m-c

 

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba zamieszkująca województwo podlaskie, niepracująca, spełniająca minimum dwa spośród następujących kryteriów:

 • jest osobą długotrwale bezrobotną
 • jest osobą korzystającą ze świadczeń lub wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej
 • jest osobą korzystającą z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
 • jest osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań
 • jest członkiem rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością i co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością
 • jest osobą uzależnioną od alkoholu (po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego) i/lub uzależnioną od narkotyków (lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej)
 • jest osobą zwolnioną z zakładu karnego (mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej)
 • jest uchodźcą (realizującym Indywidualny program Integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej)
 • jest osobą przebywającą w pieczy zastępczej lub opuszczającą pieczę zastępczą (lub członkiem rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)
 • jest osobą nieletnią, wobec której zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości (zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382)
 • jest osobą przebywającą w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
 • jest osobą posiadającą orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

W przypadku zainteresowania współpracą prosimy o kontakt z Biurem Projektu pod numerem tel. 570 130 717

 

Klaster Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych
15-077 Białystok ul. Warszawska 44/1