46. Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu odbędzie się 24 listopada 2022 r. Początek obrad o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

W programie obrad m.in. rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: zmian w budżecie gminy na 2022 rok, określenia stawek podatku od nieruchomości, określenia stawek podatku od środków transportowych, upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia w 2023 roku zobowiązań w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej we wsi Bujenka tzw. Sówka”...

 

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

  • zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  • zmieniająca Uchwałę Nr 355/XLV/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27 października 2022 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia w 2023 roku zobowiązań w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej we wsi Bujenka tzw. Sówka”
  • obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec
  • określenia stawek podatku od nieruchomości
  • określenia stawek podatku od środków transportowych
  • zwolnień w podatku od nieruchomości
  • nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy gminą Ciechanowiec a gminą Podbereźce (Obwód Lwowski, Ukraina)
  • uchwalenia „Programu Współpracy w 2023 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy różne i wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Karolewski

 

informacja

www.ciechanowiec.esesja.pl