Burmistrz Ciechanowca ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy - Kierownik Referatu Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

 

Wymagania na stanowisku

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie
 • wykształcenie wyższe
 • co najmniej 4 letni staż pracy
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku

 

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe o kierunku: administracja, prawo, budownictwo, zamówienia publiczne lub pokrewne do wcześniej wymienionych
 • kursy/szkolenia/studia podyplomowe z zakresu administracji/zamówień publicznych/procesu budowlanego/zagospodarowania przestrzennego lub o pokrewnym kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku
 • biegła umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows i pakietu Office

Szczegóły naboru dostępne w załączonym pliku oraz na stronie: http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/urzad_ciech/nabory/nabory.html

 

Dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do 30 stycznia 2023 r. do godziny 15.30.

 • osobiście w kopercie zamkniętej w holu Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1 (biuro podawcze)
 • za pośrednictwem operatora pocztowego wysyłając na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik Referatu Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu.