Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych powinni, do 31 stycznia 2023 roku złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz dokonać opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Niedopełnienie tych obowiązków skutkuje wygaszeniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Przypominamy przedsiębiorcom, prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że 31 stycznia 2023 r. upływa termin do:

  • złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim
  • dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku niedopełnienia w terminach powyższych obowiązków. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 

Wartość sprzedaży:

Wartość sprzedaży to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (art. 2¹ pkt 8 ustawy z dnia 26 października 1982 roku wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Dokumenty na podstawie, których wyliczono wartość sprzedaży podlegają kontroli.

 

Numer konta, na który trzeba wnieść opłatę za zezwolenie:

Urząd Miejski w Ciechanowcu

nr 67 8749 0006 0000 1241 2000 0030 BS Ciechanowiec

Tytuł wpłaty: nr wpłacanej raty, nr zezwolenia, adres punktu sprzedaży

 

Terminy wnoszenia opłat:

W każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem należy wnieść opłaty w trzech równych ratach w nieprzekraczalnych terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Istnieje możliwość zapłaty za cały rok z góry.

 

Dodatkowe informacje:

  • w przypadku niezłożenia w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)
  • w przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r. opłaty w wysokości określonej w art. 111 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ww. ustawy, powiększonej o 30% tej opłaty

 

Stosownie do treści art. 111 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zarówno przedsiębiorcy zaczynający działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, jak i kontynuujący tę działalność na podstawie wydanego zezwolenia zobowiązani są do uiszczenia opłaty za zezwolenie w terminach i w wysokości określonych w ustawie, bez konieczności wezwania do jej uiszczenia przez organ lub wydania przez niego decyzji ustalającej.

 

pobierz