Burmistrz Ciechanowca ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy - Kierownik Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kocach-Schabach.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

 

Wymagania na stanowisku

Wymagania niezbędne:

  • obywatelstwo polskie,
  • wykształcenie wyższe o kierunku psychologia, socjologia, rehabilitacja,
  • spełnienie warunków określonych w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, tj. posiadanie co najmniej 3-letniego stażu pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej
  • co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy z osobami z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz posiadanie niezbędnej wiedzy w zakresie prowadzenia całodobowego obiektu pobytowego,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku.

 Szczegóły naboru dostępne na stronie: http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/urzad_ciech/nabory/nabory.html

 

Dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do 20 lutego 2023 r. do godziny 15.30.

  • osobiście w kopercie zamkniętej w holu Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1 (biuro podawcze)
  • za pośrednictwem operatora pocztowego wysyłając na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Kocach- Schabach.