Burmistrz Ciechanowca ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowiska pracy -  Młodszy Referent ds. gospodarczych i transportu oraz Referent ds. zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

 

Referent ds. zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska

Wymagania na stanowisku

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • staż pracy min. 2 lata,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  umyślne  przestępstwo  ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku.

 

Młodszy Referent ds. gospodarczych i transportu

Wymagania na stanowisku

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  umyślne  przestępstwo  ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku.

 

 Szczegóły naborów dostępne na stronie: http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/urzad_ciech/nabory/nabory.html

 

Dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do 15 lutego 2023 r. do godziny 15.30.

 • osobiście w kopercie zamkniętej w holu Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1 (biuro podawcze)
 • za pośrednictwem operatora pocztowego wysyłając na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec,

 

z dopiskiem: 

Dotyczy naboru na stanowisko „Referent ds. zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska w Referacie Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu”

lub

Dotyczy naboru na stanowisko „Młodszy Referent ds. gospodarczych i transportu w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu”