Ankieterzy statystyczni - pracownicy Urzędu Statystycznego w Białymstoku, przez cały rok przeprowadzają badania ankietowe w gospodarstwach domowych na terenie województwa podlaskiego.

Realizowane są one poprzez kontakt bezpośredni lub telefonicznie. W zależności od tematyki badania, ankieterzy zdają pytania dotyczące m. in. warunków życia, aktywności zawodowej, wykształcenia, podwyższania kwalifikacji i kształcenia, podróży krajowych i zagranicznych, czasu poświęcanego na różne czynności, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

Statystyka publiczna przez cały rok przeprowadza badania ankietowe w wylosowanych gospodarstwach domowych. Realizują je ankieterzy, będący pracownikami urzędów statystycznych, poprzez bezpośredni kontakt z respondentami lub telefonicznie. Dane zebrane w badaniach są ważne dla każdego mieszkańca naszego Kraju, gdyż stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania. Służą do analiz statystycznych, na ich podstawie powstają opracowania dotyczące różnych dziedzin życia.

 

Niezwykle ważne jest, by dostarczane informacje były wiarygodne, rzetelne i wysokiej jakości. Uczestnictwo w badaniach jak największej liczby wylosowanych gospodarstw domowych jest kluczowe dla ich efektywności. Dlatego zależy nam, aby nasi respondenci byli jak najlepiej poinformowani o prowadzonych badaniach.

 

Urzęd Statystyczny w Białymstoku

 

O bezpieczeństwie w gospodarstwie. Rozpoczęły się konkursy KRUS dla dzieci z terenów wiejskich